مقاله کيفيت دوستي، تقابل دوستي و تاب آوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۳۱۹ تا ۳۲۵ منتشر شده است.
نام: کيفيت دوستي، تقابل دوستي و تاب آوري
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت دوستي
مقاله تقابل دوستي
مقاله تاب آوري
مقاله جنسيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني حميده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تاب آوري توانايي انسان در مقابله با رويدادهاي ناگوار و آسيب زاست. اما همه افراد به يکسان تاب آور نيستند و تاب آوري مي تواند تحت تاثير عوامل مختلف کاهش و يا افزايش يابد. يکي از اين عوامل دوستي است. هدف از پژوهش حاضر، تعيين رابطه کيفيت دوستي، تقابل دوستي با تاب آوري است.
روش: ۲۵۰ نفر از دانش آموزان (۱۲۰ پسر و ۱۳۰ دختر) سال سوم دبيرستان به روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي از نواحي چهارگانه شهر شيراز انتخاب شدند. براي بررسي متغيرهاي پژوهش از سه پرسشنامه کيفيت دوستي، تقابل دوستي و تاب آوري استفاده شده است.
يافته ها: نتايج نشان داد که بين کيفيت دوستي، تقابل دوستي و تاب آوري رابطه اي مثبت و معنادار وجود دارد. بر اساس نتايج تحليل رگرسيون گام به گام مولفه هاي صميميت و افشاي خود، تقابل دوستي، وفاداري و اعتماد و مجاورت قادر به پيش بيني تغييرات تاب آوري هستند. در ارتباط با مولفه هاي کيفيت دوستي، دختران به صورت معناداري در صميمت و افشاي خود و تقابل دوستي بر پسران برتري دارند. همچنين نتايج نشان داد که دختران در استفاده از تاب آوري بر پسران پيشي مي گيرند.
نتيجه گيري: کيفيت دوستي و تقابل دوستي توان پيش بيني تاب آوري را دارند. بنابراين تشويق نوجوانان به برقراري چنين دوستي هايي مي تواند به ارتقا تاب آوري آنان ياري دهد. همچنين بايد توجه داشت که در مولفه هاي کيفيت دوستي، تقابل دوستي و تاب آوري ميان دو جنس تفاوت وجود دارد.