مقاله کيفيت زندگي، رفاه و افسردگي سالمندان ايراني مقيم سيدني در کشور استراليا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در سالمند از صفحه ۱۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: کيفيت زندگي، رفاه و افسردگي سالمندان ايراني مقيم سيدني در کشور استراليا
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعاليتهاي روزانه زندگي
مقاله فرهنگ پذيري
مقاله افسردگي
مقاله سالمند
مقاله بيماريهاي مزمن
مقاله فعاليت فيزيکي
مقاله وضعيت رواني
مقاله فعاليت اجتماعي
مقاله رفاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده مهتاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از انجام اين تحقيق دستيابي به اطلاعات مربوط به وضعيت سلامت سالمندان ايراني مهاجر در استراليا بود.
روش بررسي: اين بررسي يک مطالعه کمي و به صورت مقطعي بود که در سالهاي ۲۰۰۵-۷ انجام شد. در اين تحقيق تعداد ۳۰۲ سالمند ايراني مهاجر که سن آنها ۶۵ سال و بيشتر بود و حداقل شش ماه در سيدني – استراليا زندگي مي کردند، شرکت داده شدند. افراد مورد مطالعه به صورت نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. روش گردآوري داده ها به شکل مصاحبه چهره به چهره، مصاحبه تلفني و ارسال پرسشنامه از طريق پست و عودت فرم تکميل شده توسط سالمندان بود. سوالات اين تحقيق بر اساس مطالعه وزارت بهداشت و رفاه کشور استراليا تعيين شد.
يافته ها: اکثريت سالمندان ايراني مهاجر داراي علايم و نشانه هاي اضطراب و افسردگي در حد متوسط بودند (%۴۴) و بيش از نيمي از آنان (%۵۸) سطح متوسطي از احساس رواني خوب بودن را داشتند. از نظر عملکرد فيزيکي (%۴۱) سالمندان دچار محدوديت متوسط و به همان مقدار نيز فاقد محدوديت بودند. از نظر توانايي انجام فعاليت هاي روزانه زندگي اکثريت (%۵۶) سالمندان مستقل بودند. وضعيت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگ پذيري متغيرهاي تعيين کننده قوي وضعيت سلامت جسماني و رواني سالمندان بودند.
نتيجه گيري: ابتلا به بيماري هاي مزمن، ميزان فعاليت هاي فيزيکي و اجتماعي و همچنين ميزان دسترسي به اطلاعات و آگاهي از خدمات و مراقبتهاي سالمندي تعيين کننده هاي قوي وضعيت سلامت جسمي و رواني سالمندان ايراني مهاجر بودند.