مقاله کيفيت زندگي در بيماران مبتلا به آلوپسيا آراتا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۲۷۱ تا ۲۸۰ منتشر شده است.
نام: کيفيت زندگي در بيماران مبتلا به آلوپسيا آراتا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلوپيشيا آراتا
مقاله کيفيت زندگي
مقاله اختلالات پوستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باغستاني شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: مظلومي سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آلوپيشيا آراتا نوعي بيماري مزمن و بدون علامت است که با ريزش مو با لبه هاي واضح و معمولا گرد مشخص مي شود. تغييرات ظاهري ناشي از اين بيماري و از دست دادن مو به شکل ناهنجار مي تواند به محدوديت آزادي اجتماعي فرد و نهايتا کاهش کيفيت زندگي او منجر شود. اين مطالعه با هدف بررسي تاثير اين بيماري بر کيفيت زندگي اين گونه بيماران در شهر بندرعباس انجام شده است.
روش کار: در اين مطالعه مورد – شاهد، ۵۰ بيمار مراجعه کننده به کلينيک پوست بيمارستان شهيدمحمدي بندرعباس پس از تاييد بيماري آنها توسط متخصص پوست به عنوان مورد و به ازا هر مورد يک نفر از همراهان بيماران مراجعه کننده به درمانگاه که بر اساس سن، جنس و سطح تحصيلات جدا شده بودند، به عنوان شاهد انتخاب شدند. شدت بيماري بر اساس روش oslen/Canfield، وسعت درگيري و ساير اطلاعات دموگرافيک جمع آوري شد و کيفيت زندگي آنها با استفاده از پرسشنامه کيفيت زندگي سازمان جهاني بهداشت WHOQOL/BREF مورد سنجش قرار گرفت. داروها پس از جمع آوري توسط نرم افزار SPSS 16 و به کمک روش توصيفي، آزمونهاي کاي اسکوئر و t مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: نتايج حاکي از تفاوت معني دار در سلامت رواني و روابط اجتماعي در گروه مورد نسبت به گروه شاهد بود (P<0.05)، اما در ساير جنبه هاي کيفيت زندگي تفاوت معني داري مشاهده نشد. ميانگين ابعاد کيفيت زندگي در بعد سلامت رواني و اجتماعي در مردان بطور معني داري کمتر از آن در گروه شاهد بود. در حالي که در هيچکدام از ابعاد کيفيت زندگي زنان مورد و شاهد تفاوت معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که گرچه اين بيماري با هر شدت و هر سني مي تواند کيفيت زندگي را تحت تاثير قرار دهد. اما شدت تاثير آن در مردان بيشتر از زنان است.