مقاله کيفيت زندگي در جمعيت ۱۵ تا ۶۴ ساله استان کردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اصول بهداشت رواني از صفحه ۱۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: کيفيت زندگي در جمعيت ۱۵ تا ۶۴ ساله استان کردستان
این مقاله دارای ۵۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله زنان
مقاله سن
مقاله کيفيت زندگي
مقاله مردان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس علي زاده نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: محسن پور بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: قادري ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: رضاعي فرزين
جناب آقای / سرکار خانم: دلاوري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کيفيت زندگي از فاکتورهاي مهم در ارزيابي مشکلات سلامت در جوامع مختلف مي باشد.
روش کار: اين مطالعه توصيفي – تحليلي، ۷۰۰ نفر از جمعيت ۱۵-۶۴ ساله استان کردستان را در سال ۱۳۸۶ به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب و توسط پرسش نامه کيفيت زندگي يوروهيس نموده است. تحليل اطلاعات توسط نرم افزار SPSS و آزمون هاي تي مستقل، ANOVA، همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه انجام شده است.
يافته ها: در اين مطالعه کيفيت زندگي در مردان به طور معني داري بهتر از زنان (P=0.001)، و در مناطق روستايي بهتر از مناطق شهري بود (P=0.01). افراد داراي فعاليت ورزشي بيشتر کيفيت زندگي بهتري داشتند (P=0.002). کيفيت زندگي بهتري داشتند (P=0.002). کيفيت زندگي در افراد سيگاري پايين تر بود (P<0.05). کيفيت زندگي با افزايش سن، بدتر r=-0.197) و (P<0.001 ولي با افزايش وزن r=0.095) و (P=0. 01 و قد بهتر مي شد r=0.193) و (P<0.001. افراد بي سواد کيفيت زندگي پايين تر F=13.246) و (P<0.001 و افراد داراي درآمد بيشتر کيفيت زندگي بالاتري داشتند F=13.814) و (P<0.001.
نتيجه گيري: در جمعيت بزرگسال استان کردستان کيفيت زندگي در زنان به طور بارزي پايين تر است و با افزايش سن، عدم فعاليت ورزشي و مصرف سيگار کيفيت زندگي مشخصا کاهش مي بايد.