مقاله کيفيت زندگي در زنان مبتلا به ملاسما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پوست و زيبايي از صفحه ۱۷۹ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: کيفيت زندگي در زنان مبتلا به ملاسما
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي
مقاله ملاسما
مقاله هيپرپيگمانتاسيون
مقاله MASI ،MELASQOL

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صافي زاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي ميمندي سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: بني هاشمي يلدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ملاسما يک هيپرپيگمانتاسيون قرينه اکتسابي قهوه اي رنگ بر روي صورت يا گردن مي باشد که تاثيرات واضح احساسي و رواني بر بيماران مبتلا دارد. با وجود اينکه اين بيماري در زنان به ويژه در سنين باروري شيوع دارد تاثير آن بر کيفيت زندگي اين جمعيت ناشناخته است. هدف اين مطالعه بررسي کيفيت زندگي مرتبط با سلامتي در مبتلايان به ملاسماي مراجعه کننده به درمانگاه هاي تخصصي پوست در شهر کرمان مي باشد.
روش اجرا: اين مطالعه از نوع مقطعي بوده و با انجام معاينه باليني و تکميل پرسش نامه روي ۲۰۰ بيمار مبتلا به ملاسما انجام شد. جهت بررسي شدت ملاسما از شاخص (Melasma Area and Severity Index) MASI و براي ارزيابي کيفيت زندگي از پرسش نامه هاي سنجش کيفيت زندگي در بيماري هاي پوست DLQI (Dermatology Life Quality Index) و سنجش کيفيت زندگي در ملاسما MELASQOL (Melasma Quality of Life Scale) استفاده شد.
يافته ها: ۲۰۰ نفر با ميانگين سني ۶٫۴۲±۳۱٫۸۶ سال (با دامنه سني ۵۵-۱۸ سال) بررسي شدند. ميانگين نمرات DLQI و MELASQOL به ترتيب ۴٫۴۸±۶٫۹۰ و ۱۴٫۹۵±۴۰٫۲۴ بود. در ۱۱۳ نفر (۶۵٫۵%) ملاسما تاثير واضـحي در کيفـيت زنـدگـي بيمـاران گذاشته بود. ارتباط معنادار بين نمرات پرسش نامه هاي کيفيت زندگي و شاخص شدت بيماري مشاهده شد (P<0.001). بر اساس پرسش نامه DLQI بيشترين اختلال مربوط به احساسات و عواطف بود و بر اساس پرسش نامه MELASQOL نيز عصبي شدن و دستپاچگي به علت وضعيت پوست بر کيفيت زندگي تاثير گذاشته بود.
نتيجه گيري: ملاسما به وضوح بر کيفيت زندگي مبتلايان تاثير داشته از اين رو پزشک معالج علاوه بر درمان هاي دارويي و فيزيکي بايستي به تاثير مخرب رواني ـ اجتماعي اختلالات رنگ دانه اي نيز توجه نمايد.