مقاله کيفيت زندگي سالمندان شهر سبزوار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۱۳ تا ۲۱۷ منتشر شده است.
نام: کيفيت زندگي سالمندان شهر سبزوار
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي
مقاله سالمندان
مقاله سبزوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده فخاري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام وشاني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: واحديان شاهرودي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سالمندي دوره اي از تجربه سفر زندگي است که طي آن سالمندان در معرض تهديدات بالقوه اي نظير افزايش ابتلا به بيماري هاي مزمن، تنهايي و انزوا، عدم برخورداري از حمايت اجتماعي بوده و به دليل ناتواني هاي جسمي و ذهني در موارد زيادي نيز استقلال فردي آنان مورد تهديد قرار مي گيرد. اين عوامل مي تواند منجر به اُفت کيفيت زندگي در سالمندان شود. از اين رو، در اين مطالعه کيفيت زندگي سالمندان ساکن شهر سبزوار مورد بررسي قرار گرفته است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي-تحليلي و مقطعي، تعداد ۳۰۴ نفر از افراد بالاتر از سن ۶۰ سالگي ساکن شهر سبزوار در سال ۱۳۸۸به روش نمونه گيري خوشه اي سيستماتيک انتخاب شدند. اطلاعات مورد نظر از طريق فرم پرسشنامه استاندارد شده The sf-36 Health status مربوط به کيفيت زندگي جمع آوري گرديد. داده ها توسط جداول فراواني و مقادير ميانگين و انحراف معيار خلاصه و با استفاده از آزمون هاي آماري تي مستقل، آناليز واريانس يک طرفه و آزمون مجذور کاي توسط نرم افزار SPSS 15 مورد پردازش قرار گرفت. سطح معناداري ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميانگين نمره کل کيفيت زندگي ۸٫۷±۴۴٫۹ بود. بيشترين ميزان ميانگين کيفيت زندگي در داشتن نيرو و انرژي با ميانگين ۰٫۵±۵۰٫۶ و کمترين مقدار کيفيت زندگي در سلامت عمومي ۱۹٫۷±۳۹٫۲ بود. در مجموع ۳۸٫۷ درصد افراد زندگي خوبي داشتند و ۲۳٫۳ درصد از کيفيت زندگي نامناسبي برخوردار بودند. ۴۴٫۴ درصد مردان از نظر درد وضعيت مناسبي نداشتند و در مجموع ۴۴٫۳ درصد محدوديت فعاليت داشتند. بين مردان و زنان سالمند از نظر محدوديت فعاليت، مشکلات سلامت جسماني، رواني و اجتماعي اختلاف معناداري وجود نداشت. در حالي که از نظر درد بدني، بين زنان و مردان سالمند اختلاف معنادار آماري ديده شد.
نتيجه گيري: با عنايت به اين که همه ابعاد کيفيت زندگي سالمندان کمتر از ۵۰ بود، مي توان کيفيت زندگي سالمندان شهرستان سبزوار را نامطلوب ارزيابي نمود.