مقاله کيفيت زندگي شهروندان و رابطه آن با سرمايه اجتماعي در شهر مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در علوم اجتماعي (دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: کيفيت زندگي شهروندان و رابطه آن با سرمايه اجتماعي در شهر مشهد
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله کيفيت زندگي ذهني
مقاله کيفيت زندگي عيني
مقاله شهروندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوغاني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرپورماسوله احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شيما صفا
جناب آقای / سرکار خانم: كرماني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کيفيت زندگي داراي دو بعد اساسي عيني و ذهني است. در اين پژوهش رابطه سرمايه اجتماعي با کيفيت زندگي و دو بعد اصلي آن مورد بررسي قرار گرفته است. تحليل داده هاي حاصل از پيمايش انجام شده در شهر مشهد نشان داد که سرمايه اجتماعي در تبيين متغير کيفيت زندگي بيش از درآمد و تحصيلات داراي اهميت است. همچنين در بررسي رابطه متغيرهاي مستقل با دو نوع کيفيت زندگي عيني و ذهني روشن شد که سرمايه مادي (درآمد) بيش از ديگر متغيرها بر کيفيت زندگي عيني افراد موثر است. در حالي که سرمايه اجتماعي بيش از ديگر متغيرها مي تواند کيفيت زندگي ذهني افراد را بهبود دهد. البته ميزان تاثيرگذاري درآمد بر کيفيت زندگي ذهني و ميزان تاثيرگذاري سرمايه اجتماعي بر کيفيت زندگي عيني هم قابل توجه است. علاوه بر دو متغير فوق، سرمايه انساني (تحصيلات) نيز تاثير مثبتي بر دو نوع کيفيت زندگي داشته است.