مقاله کيفيت زندگي مرتبط با سلامتي کارکنان ستاد و بيمارستان هاي تابع دانشگاه علوم پزشکي اراک ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۴۰ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: کيفيت زندگي مرتبط با سلامتي کارکنان ستاد و بيمارستان هاي تابع دانشگاه علوم پزشکي اراک ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمارستان
مقاله کارکنان
مقاله کيفيت زندگي
مقاله ستاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خورسندي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: جهاني فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرازي علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مطالعه حاضر ضمن بررسي کيفيت زندگي كاركنان ستاد و بيمارستان هاي تابع دانشگاه علوم پزشكي اراك، اطلاعات پايه جهت انجام مداخلات براي ارتقا کيفيت زندگي کارکنان مذکور به عمل خواهد آورد
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع تحليلي – مقطعي است كه به منظور تعيين كيفيت زندگي برروي ۳۰۰ نفر از کارکنان ستاد و بيمارستان هاي تابع دانشگاه علوم پزشكي اراك انجام گرفت. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل پرسش نامه استاندارد کيفيت زندگي مرتبط با سلامتي (SF-36) و پرسش نامه جمع آوري اطلاعات دموگرافيک افراد بود.
يافته ها: از تعداد ۲۷۵ نفركه به پرسش نامه ها پاسخ كامل داده بودند ۱۲۷ نفر (۲/۴۶ درصد) را كاركنان ستادي و ۱۴۸ نفر(۸/۵۳ درصد) را كاركنان بيمارستان ها تشكيل مي دادند. ميانگين سني و سابقه كاري افراد شركت كننده در اين مطالعه به تر تيب۰۲/۷۷۹/۳۶ و ۳۹/۷۲۹/۱۲ سال بود. ميانگين ابعاد مختلف کيفيت زندگي در کارمندان ستادي به طور معني داري بيشتر از کارمندان بيمارستاني بود (P<0.05). از نظر حيطه هاي عملكرد جسمي، نشاط، عملكرد اجتماعي، سلامت عمومي، سلامت جسمي و سلامت رواني اختلاف معني داري بين وضعيت هاي مختلف استخدامي پرسنل وجود داشت. بين دو جنس زن و مرد از نظر فاکتور هاي محدوديت جسمي، درد جسمي، نشاط، سلامت روان، سلامت جسمي و سلامت رواني اختلاف معني داري وجود داشت.
نتيجه گيري: ميانگين ابعاد مختلف کيفيت زندگي در کارمندان بيمارستاني کمتر از کارمندان ستادي و در زنان كمتر از مردان بود. بررسي علل اين اختلاف خود با انجام مطالعات اختصاصي و طولي ميسر مي باشد. به نظر مي رسد محيط کاري و شرايط آن و هم چنين وضعيت استخدامي افراد و آينده شغلي آنها از عوامل مهم و تاثير گذار برروي کيفيت زندگي باشد.