مقاله کيفيت زندگي مرتبط با سلامت در بيمـاران با نارسايي مزمن کليوي تحت همودياليز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۳۴۹ تا ۳۵۴ منتشر شده است.
نام: کيفيت زندگي مرتبط با سلامت در بيمـاران با نارسايي مزمن کليوي تحت همودياليز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي مرتبط با سلامت
مقاله نارسايي مزمن کليوي
مقاله دياليز
مقاله SF-36

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هادي نگين
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني زهره
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از دست رفتن عملکرد کليه به صورت حاد و مزمن تهديدي براي زندگي است. کيفيت زندگي در بيماران مرحله نهايي نارسايي کليوي به وسيله عوامل مختلفي چون تنش هاي بيولوژيكي، رواني، اجتماعي و اقتصادي تحت تاثير قرار مي گيرد. اين بيماران محدوديت هايي در فعاليت هاي فيزيکي و زندگي اجتماعي خود دارند. مطالعه حاضر با هدف بررسي ابعاد مختلف کيفيت زندگي در بيماران دياليزي و يافتن مشکلات عمده کاهش دهنده آن جهت برنامه ريزي مناسب براي ارتقاي سطح کيفيت زندگي آنان انجام پذيرفته است.
اين مطالعه مقطعي با حجم نمونه ۱۲۰ نفر بيمار از مرکز دياليز بيمارستان نمازي شهر شيراز انجام گرديد. بيماران با رضايت خود، مورد پرسشگري واقع شدند. ۱۰۰ نفر افراد سالم نيز که از نظر سن و جنسيت با گروه بيمار همسان سازي شده بودند، از بين ملاقات کنندگان بيماران در بيمارستان حافظ و به عنوان گروه کنترل و با روش آسان انتخاب شدند. آزمودني ها با گونه ايراني پرسشنامه SF-36 مورد پرسشگري واقع شدند. اطلاعات به کمک نرم افزار SPSS-13 و روش هاي آماري t-test و ضريب همبستگي Pearson و Spearman مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در مقايسه ابعاد مختلف کيفيت زندگي بين گروه بيمار و کنترل، گروه بيمار در ابعاد مربوط به عملكرد جسماني، محدوديت نقش به علت مشکلات جسماني، درد جسماني، سرزندگي، محدوديت نقش به علت مشکلات روحي و سلامت رواني وضعيت بدتري داشته اند. ميانگين نمرات اين دو گروه در تمامي ابعاد سلامت بطور معني دار متفاوت بوده است.
با توجه به اين که در ابعاد مختلف كيفيت زندگي بين بيماران و جمعيت کنترل تفاوت وجود دارد، مي توان به لزوم انجام مداخلات مختلف اجتماعي و روان شناسي و توان بخشي در اين بيماران اشاره کرد.