مقاله کيفيت زندگي همسران جانبازان شيميايي شديد چشمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در طب جانباز از صفحه ۸ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: کيفيت زندگي همسران جانبازان شيميايي شديد چشمي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مراقب
مقاله شيميايي چشمي
مقاله کيفيت زندگي
مقاله SF-36

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: معين ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: سروش محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي بتول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کيفيت زندگي جانبازان شيميايي جنگ ايران و عراق پايين ‌تر از نرمال جامعه است. اما در مورد کيفيت زندگي همسران جانبازان اطلاعات محدودي وجود دارد.
هدف: در اين مطالعه بر آن شديم تا کيفيت زندگي همسران جانبازان شيميايي شديد چشمي را بررسي کنيم.
مواد و روش ‌ها: کيفيت زندگي ۱۰۸ نفر از همسران جانبازان با آسيب شيميايي شديد چشمي با استفاده از پرسشنامه SF-36 در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفت. ميانگين نمرات کيفيت زندگي اين گروه با جمعيت نرمال جامعه‌ زنان ايراني مقايسه شد و عوامل اثرگذار بر روي آن نيز مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ‌ها: ميانگين سني همسران جانبازان شيميايي شديد چشمي ۴۰٫۹ سال با انحراف معيار ۸٫۴۸ بود. کمترين ميانگين در کيفيت زندگي همسران جانباز در حيطه‌ درد جسماني (۴۵٫۷۸±۲۳٫۷۰) و بيشترين ميانگين در حيطه‌ عملکرد جسماني (۶۶٫۰۵±۲۳٫۲۹) ديده ‌شد. کيفيت زندگي همسران در هشت حيطه به ‌طور معناداري از جامعه‌ نرمال زنان ايراني پايين ‌تر بود (p<0.05). آزمون رگرسيون خطي ارتباط هيچ يک از متغيرهاي مورد بررسي را بر کيفيت زندگي همسران جانباز معنادار نشان نداد.
نتيجه ‌گيري: نتايج اين مطالعه نشان ‌داد سطح کيفيت زندگي همسران جانبازان شيميايي شديد چشمي پايين است و به نظر مي‌ رسد ارايه‌ خدمات مشاوره ‌اي به همسر جانباز مي‌ تواند در ارتقا کيفيت زندگي وي موثر باشد.