مقاله کيفيت زندگي و ابتلا به بيماري هاي غيرواگير شايع در جمعيت ۶۴ -۱۵ ساله استان کردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۴۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: کيفيت زندگي و ابتلا به بيماري هاي غيرواگير شايع در جمعيت ۶۴ -۱۵ ساله استان کردستان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي
مقاله بيماري هاي مزمن
مقاله EUROHIS-QOL 8-item

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس علي زاده نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: دلاوري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شيردل عباس
جناب آقای / سرکار خانم: محسن پور بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: قادري ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: کيفيت زندگي يکي از عوامل مهم در ارزيابي مسايل بهداشتي و درماني است. بيماري هاي مزمن، يکي از عوامل کاهش کيفيت زندگي در افراد هستند و بررسي کيفيت زندگي جزء مهمي در ارزيابي نتايج درمان اين بيماران است. لذا اين مطالعه به بررسي کيفيت زندگي و ابتلا به بيماري هاي غيرواگير (مزمن) شايع در جمعيت ۶۴ -۱۵ ساله استان کردستان مي پردازد.
روش کار: اين مطالعه از نوع توصيفي تحليلي و مقطعي بود. اطلاعات توسط پرسشنامه ) EUROHIS-QOL 8-itemکيفيت زندگي ۸ سواله EUROHIS) و توسط مصاحبه جمع آوري گرديد و با استفاده از نرم افزار SPSSwin 12 و آزمون T تست، ضريب همبستگي پيرسون و آناليز رگرسيون چندگانه تجزيه و تحليل شد.
نتايج: پس از حذف اثر ساير متغيرهاي مخدوش کننده، کيفيت زندگي در افراد سيگاري ۴۱/۱ امتياز پايين تر از افراد غيرسيگاري، در خانم ها ۵۲/۱ امتياز پايين تر از مردان و در افراد مبتلا به فشارخون ۴۱/۱ امتياز پايين تر از افراد غيرمبتلا بود. همچنين کيفيت زندگي به ازاي هر سال افزايش سن، ۰٫۰۵ امتياز کاهش يافت.
نتيجه گيري: با توجه به پايين تر بودن کيفيت زندگي در زنان، افراد مسن تر و بيماران مبتلا به فشارخون، لازم است که توجه بيشتر به شناسايي زود هنگام اين افراد و درمان هاي مبتني بر افزايش کيفيت زندگي صورت پذيرد. استفاده از اين پرسشنامه در منطقه ما نيز عملي است و مي تواند در مطالعات در سطح وسيع مورد استفاده قرار گيرد.