مقاله کيفيت زندگي و ويژگيهاي جمعيت شناختي مرتبط با آن در سالمندان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در سالمند از صفحه ۷۷ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: کيفيت زندگي و ويژگيهاي جمعيت شناختي مرتبط با آن در سالمندان شهر تهران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جمعيت سالمند
مقاله کيفيت زندگي
مقاله ويژگي هاي جمعيت شناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پناغي ليلي
جناب آقای / سرکار خانم: ابارشي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري نادر
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسي کيفيت زندگي و خصوصيات جمعيت شناختي مرتبط با آن در جمعيت سالمندان شهر تهران بود.
روش بررسي: اين پژوهش از نوع توصيفي-همبستگي بود. در اين مطالعه ۲۴۳ سالمند با روش نمونه گيري در دسترس از مراجعان به کانون هاي سالمندان فرهنگسراها و پارک هاي مناطق مختلف تهران در سال ۸۶ انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده عبارت بودند از پرسشنامه «خصوصيات جمعيت شناختي» و «پرسشنامه کيفيت زندگي WHOQoL-BREF». جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و رگرسيون گام به گام استفاده شد.
يافته ها: در اين تحقيق ۱۳۴ مرد و ۱۰۹ زن سالمند شرکت داشتند که ميانگين سني آنها ۷۱٫۴۱ بود. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که در حوزه سلامت جمعي، رواني و روابط اجتماعي، روابط خانوادگي خوب پيش بيني کننده مثبت و به ترتيب بيماري جسمي، رواني و روابط خانوادگي ضعيف پيش بيني کننده کاهش نمرات بود. در حوزه محيط، سطح اقتصادي خوب، پيش بيني کننده افزايش نمرات و روابط خانوادگي ضعيف، پيش بيني کننده کاهش نمرات بود.
نتيجه گيري: بر طبق يافته ها مشخص شد که روابط خانوادگي يکي از مهمترين عوامل تاثيرگذار بر حوزه هاي مختلف کيفيت زندگي است.