مقاله کيفيت زندگي کودکان بعد از گذشت حداقل ۲ سال از عمل جراحي کاشت حلزون شنوايي از ديدگاه خانواده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران از صفحه ۱۱۱ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: کيفيت زندگي کودکان بعد از گذشت حداقل ۲ سال از عمل جراحي کاشت حلزون شنوايي از ديدگاه خانواده
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حلزون شنوايي
مقاله کاشت
مقاله کودک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدبصير
جناب آقای / سرکار خانم: منشي زاده ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کاشت حلزون شنوايي روش موثر در توان بخشي افراد ناشنواي عميق مي باشد. از آن جا که بيشتر مطالعات در زمينه نحوه کسب و توليد گفتار کودکان بعد از جراحي مي باشد، لذا در اين مطالعه کيفيت زندگي کودکان ناشنواي قبل از دوران زبان آموزي و بعد از گذشت ۲ سال از جراحي مورد بررسي قرار گرفته است.
روش کار: ۲۴ خانواده بيمار از بين بيماران مرکز فارس که حداقل ۲ سال از زمان جراحي آن ها مي گذشت انتخاب شدند و به سوالات پرسش نامه کيفيت زندگي پاسخ دادند. ۳ ماه بعد نيز اين پرسش نامه مجددا ارايه شد و مراحل قبل تکرار گرديد و سپس پاسخ هاي به دست آمده از ۲ مرحله ارايه پرسش نامه مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
نتايج: در بخشي از بررسي ها، P نشانگر تغييرات معني دار در نگرش خانواده ها است. والدين معتقدند که در حال حاضر تلاش آن ها براي فرزندان شان مفيدتر است. در بخش ديگر به نتايجي مانند عملکرد بهتر کودک در برقراري ارتباط دست مي يابيم ولي لازم به ذکر است که انجام تکاليف مدرسه در اين کودکان نيازمند کمک مي باشد و برخي نيز دچار مشکلات توليدي و تلفظي هستند.
نتيجه گيري: کاشت حلزون شنوايي باعث بهبود کيفيت زندگي فرد مي شود و اين بهبودي بيشتر در زمينه تعاملات اجتماعي، احساس شادي و عدم انزوا است.