مقاله کيفيت زندگي کودکان مبتلا به بيماري آسم قبل و بعد از استفاده از دستگاه پيکفلومتري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۱۸ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: کيفيت زندگي کودکان مبتلا به بيماري آسم قبل و بعد از استفاده از دستگاه پيکفلومتري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي
مقاله کودکان
مقاله آسم
مقاله پيکفلومتري
مقاله كارآزمايي باليني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرزاده مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: مسيبي زيبا
جناب آقای / سرکار خانم: موحديان اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: روناسيان فيروزه
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدغلامعباس
جناب آقای / سرکار خانم: غفارپسند ايمان
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي سيدشهاب الدين
جناب آقای / سرکار خانم: نظر الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آسم شايع ترين بيماري مزمن دستگاه تنفسي در طي دوران کودکي بوده و در حدود ۴٫۸ ميليون کودک را در سراسر جهان در گير کرده است. از طرفي شيوع و بروز اين بيماري همچنان در حال افزايش مي باشد. اين مطالعه به منظور تعيين اثر دستگاه پيکفلومتري در کيفيت زندگي کودکان مبتلا به بيماري آسم انجام شد.
روش بررسي: در اين کارآزمايي باليني ۸۰ کودک ۷ تا ۱۵ ساله مبتلا به بيماري آسم مراجعه کننده به درمانگاه بيمارستان شهيدبهشتي کاشان طي سال ۱۳۸۸ مطالعه شدند. پرسشنامه Susan Sylvia که سه قسمت اصلي داشت؛ براي هر کودک تکميل گرديد. سووالات در هر سه قسمت داراي ۳ گزينه بود. ۵ سوال در زمينه محدوديت فعاليت، ۱۳ سوال در مورد نشانه هاي بيماري و ۶ سوال در زمينه عملکردهاي هيجاني بود. به هر سوال بين ۱ تا ۳ امتياز تعلق گرفت و امتياز کلي بين ۲۳ تا ۶۹ بود. سپس به آزمودني ها آموزش داده شد که هر روز سه بار PEFR (Peak Expiratory Flow Rate) خود را با استفاده از دستگاه پيکفلومتري اندازه گيري و پس از هر بار استفاده، تصميم درماني جديدي مطابق با نتيجه به دست آمده اخذ نمايند. پس از گذشت ۳ ماه از زمان تحويل دستگاه و مراجعه مجدد به درمانگاه؛ پرسشنامه براي آنها تکميل گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS-15 و آزمون تي زوجي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين سني کودکان مبتلا به بيماري آسم ۸٫۸۲±۲٫۷۵ سال بود. ۳۳ نفر (۴۱٫۳ درصد) دختر و بقيه پسر بودند. ميانگين امتياز در قسمت کيفيت عملکردهاي هيجاني کودکان مبتلا به آسم مورد مطالعه قبل استفاده از دستگاه پيکفلومتري ۱۳٫۱±۳٫۰۷ و بعد از استفاده ۱۴٫۳۵±۳٫۷ به دست آمد (P<0.05). ميانگين امتياز قسمت محدوديت در فعاليت ها قبل استفاده از دستگاه پيکفلومتري ۷٫۳۳±۱٫۵۷ و بعد از استفاده ۸٫۴۷±۰٫۶۷ تعيين گرديد (P<0.05). ميانگين امتياز قسمت نشانه هاي بيماري قبل استفاده از دستگاه پيکفلومتري ۲۸٫۸۱±۵٫۱۳ و بعد از استفاده ۳۲٫۰۲±۵٫۶۲ بود (P<0.05). در نهايت امتياز کلي کيفيت زندگي در اين کودکان افزايش معني داري را بعد استفاده از دستگاه پيکفلومتر نسبت به قبل از آن نشان داد (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان دهنده افزايش کيفيت عملکردهاي هيجاني، کاهش محدوديت در فعاليت ها و کاهش نشانه هاي بيماري آسم در کودکان بعد استفاده از دستگاه پيکفلومتري بود. لذا اين روش مفيد در برنامه مديريت بيماران مبتلا به آسم به خصوص کودکان پيشنهاد مي گردد.