مقاله کيفيت مراقبت در حملات تشديد بيماري انسدادي مزمن ريه در بيمارستان رسول اکرم (ص) و فيروزگر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پايش از صفحه ۲۵۵ تا ۲۶۰ منتشر شده است.
نام: کيفيت مراقبت در حملات تشديد بيماري انسدادي مزمن ريه در بيمارستان رسول اکرم (ص) و فيروزگر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت مراقبت
مقاله بيماري انسدادي مزمن ريه
مقاله راهنماي باليني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي لاكه مازيار
جناب آقای / سرکار خانم: شهسوارحقيقي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف تعيين کيفيت مراقبت از بيماران مبتلا به حملات تشديد بيماري انسدادي مزمن ريوي (Chronic Obstructive Pulmonary Disease-COPD) در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران انجام گرفت.
کيفيت مراقبت در اين مطالعه به شکل هم خواني اقدامات مراقبتي انجام شده براي بيماران با توصيه هاي راهنماهاي مبتني بر شواهد تعريف شده است. از بين راهنماهاي باليني مرتبط، راهنماي موسسه ملي تعالي باليني و سلامت بريتانيا انتخاب و توصيه هاي درجهA ،  BوC  آن استخراج شد. يک نمونه تصادفي ساده ۱۰۱ نفره نيز از مجموع پرونده هاي بيماران بستري در بيمارستان هاي رسول اکرم (ص) و فيروزگر به علت حملات تشديد COPD در سال ۱۳۸۶ انتخاب گرديد.
بر اساس نتايج، ميانگين (انحراف معيار) شاخص کيفيت مراقبت (درصدي از توصيه هاي درجه  A، B و C قابل اجرا براي هر بيمار که براي وي اعمال شده) در مجموع بيماران، ۸۶٫۴ (۱۴٫۸) درصد به دست آمد و درصد عمل به توصيه ها با دامنه اطمينان %۹۵، درجه A، ۸۷٫۸) ۹۰٫۷ تا ۹۳٫۶) درصد، درجه B، ۷۵٫۳) ۸۴٫۹تا ۹۴٫۵) درصد و درجه C، ۷۱٫۵) ۷۹٫۱ تا ۸۶٫۷) درصد بود. شاخص کيفيت در افرادي که زنده ترخيص شده بودند، به نحو معني داري بالاتر از افرادي بود که در بيمارستان فوت نمودند (۸۷٫۴ در برابر۷۴٫۶  درصد، .(P<0.05
به نظر مي رسد استفاده از توصيه راهنماهاي مبتني بر شواهد با پيامدهاي بهتري براي بيماران مبتلا به حملات تشديد COPD همراه است و توصيه به استفاده از آنها در بيمارستان هاي آموزشي، منطقي به نظر مي رسد.