مقاله کيفيت گزارشگري مالي و ناکارايي سرمايه گذاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: کيفيت گزارشگري مالي و ناکارايي سرمايه گذاري
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارايي سرمايه گذاري
مقاله سرمايه گذاري کمتر از حد
مقاله سرمايه گذاري بيش از حد
مقاله کيفيت گزارشگري مالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفي علي
جناب آقای / سرکار خانم: عرب مازاريزدي مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق با استفاده از مدل تعديل شده وردي (۲۰۰۶) به آزمون تجربي رابطه ميان کارايي سرمايه گذاري و کيفيت گزارشگري مالي پرداخته است. کارايي سرمايه گذاري به صورت مفهومي، به معني پذيرش پروژه هايي با ارزش فعلي خالص مثبت است و منظور از ناکارايي سرمايه گذاري، گذر از اين فرصت هاي سرمايه گذاري (سرمايه گذاري کمتر از حد) و يا انتخاب پروژه هايي با خالص ارزش فعلي منفي (سرمايه گذاري بيش از حد) است. در اين تحقيق، سرمايه گذاري مورد انتظار، تابعي از فرصت هاي رشد تلقي شده و”سرمايه گذاري کمتر از حد” (انحراف منفي از سرمايه گذاري مورد انتظار) و “سرمايه گذاري بيش از حد” (انحراف مثبت از سرمايه گذاري مورد انتظار)، به عنوان ناکارايي سرمايه گذاري مطرح شده است. براي ارزيابي کيفيت گزارشگري مالي، از مدل هاي کيفيت اقلام تعهدي استفاده شده است. اين تحقيق در ۱۵۲ شرکت پذيرفته شده در بورس تهران، بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش هاي مالي شرکت ها در فاصله سال هاي ۱۳۷۹ الي ۱۳۸۷ انجام شده است که نتايج نشان داد در بورس تهران بر خلاف تحقيقات بيدل و همکاران (۲۰۰۶، ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹) و وردي (۲۰۰۶)، عملا هيچ گونه همبستگي معناداري ميان متغيرهاي مزبور وجود ندارد.