سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی شهر و ورزش

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آذین سلطانی – کارشناس ارشد معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

ابعاد توسعه فضاها ی درون و برون شهر ی بستگی به عوامل مختلف و پارامترها ی متعدد ی دارد که همگ ی در خدمت شکل گرفتن فضاها ی شهر ی است . از جمله پارامترها ی شکل دهنده فضای شهری می توان به عوامل اقلیمی ، تار یخی ، فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد.
دو مقوله ورزش و صنعت توریسم از عوامل مهم اجتماعی اند که نقش و تاثیر به سزایی در شکل گی ری و جهت گیری شهرها به خصوص شهرهای مدرن دارند . توریسم به عنوان بزرگ ترین و پر رونق تر ین صنعت جهان به شمار می آید . انتظار می رود که در قرن بیست و یکم نیز این صنعت پ یشتاز بوده و س یر صعود ی آن ادامه یابد . سفر و جهانگرد ی ری شه عمی ق در ارزش ها ی انسانی ، رفتار و فرهنگ دارد . توریسم یک قدرت اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی و البته پدیده ای است سیاسی . طبیعت توریسم در هر جامعه ای متأثر از عوامل پیچیده و در هم بافته سیاسی و اقتصادی است . مزایا و منافع اقتصادی حاصل از گردشگری ، جلوه ها ی جغرافیایی و و یژگیهای مفرح آن بسیار جالب توجه است و بیشتر مطالعات و تحقیقات انجام شده به این موارد پرداخته اند . توریسم دانشی چند رشته ای است که اگر بدون انسجام و تجزیه و تحلیل سیاسی دقیق، توسعه و تکامل یابد قطعاً کامل نمی گردد . یکی از این رشته ها ، توریسم ورزشی و یا به بیانی دیگر گردشگری ورزشی است . موضوعی تلفیق شده از دو صنعت جذاب ورزش و گردشگری ، صنعتی که بسیاری از کشورهای دنیا سرمایه گذاری های کلان را برا ی توسعه آن انجام می دهند چرا که اثرات ورزش و جهانگردی بر اقتصاد کشورها تأثیر گذار است.