سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نادر حسینی زارع – مدیرامورآزمایشگاههای منابع آب وخاک ورسوب سازمان آب و برق خوزستان – اهو
نغمه سعادتی – رئیس قسمت آب وپساب وکارشناسان مسئول امور آزمایشگاههای منابع آب وخاک و
پریوش موبد – رئیس قسمت آب وپساب وکارشناسان مسئول امور آزمایشگاههای منابع آب وخاک و

چکیده:

کیفیت آب رودخانه های کارون ودز قبل از ورود به مخازن از شرایط مطلوبی برخوردار است .لیکن دردامنه های جنوبی زاگرس بعلت وجود سازند های زمین شناسی تبخیری و شور کننده واضافه شدن مسیل ها وشاخه های نسبتا پرآب باکیفیت نامناسب ازجمله رودخانه های شوراندیکا ، مرغاب ،لالی ،شوردشت بزرگ،شوربتوند ،بهلول بتوند بصورت طبیعی باعث افزایش شوری آب رودخانه کارون درپایین دست می گردند. لذا برنامه ریزی ومدیریت استفاده بهینه ازمنابع آب رودخانه کارون بدون توجه به کیفیت آب شاخه هاومسیل های شورطبیعی امکان پذیر نبوده وهرگونه تصمیم گیری در کاهش حجم جریان رودخانه ازسرشاخه ها خود باعث تشدید اثرات شاخه های شور طبیعی برکیفیت آب رودخانه خواهد شد.متوسط هدایت الکتریکی شاخه های شورطبیعی فوق الذکر مطابق با اندازه گیری های بعمل آمده بترتیب برابر با۱۵۷۴۴، ۲۹۶۶ ، ۶۰۰۰ ، ۲۱۲۳۲ ، ۱۱۲۳۳، ۱۱۶۸۷ میکروموس برسانتی متر می باشد دراین پژوهش تلاش براین است تاباتوجه به کمیت وکیفیت شاخه های شورطبیعی اثرات آنها برکیفیت آبراهه کارون وهمچنین حجم وجریان آبگذاری رودخانه به منظور تقلیل اثرات سرشاخه ها ومسیل های مذکورموردبررسی وتجزیه وتحلیل واقع شود.