سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

امیدرضا ریاحی – کارشناس ارشد مهندسی مدیریت و ساخت ، دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمدحامد امام جمعه زاده – استاد مدعو گروه مهندسی مدیریت و ساخت ، دانشکده فنی ، دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه پروژه ها به عنوان ابزارهایی اساسی برای دستیابی به اهداف و پاسخگویی به نیازها و تامین سودآوری سازمانها ، خصوصاُ سازمانهای پیمانکاری به اجرا در می آیند . راهبری صحیح پروژه ها با برقراری تعادل و بهینه سازی عوامل سه گانه " هزینه-زمان-کیفیت" جهت دستیابی به عملکرد مطلوب ، مقدور می باشد . مدیریت کیفیت پروژه به عنوان یکی از حوزه های اصلی دانش مدیریت پروژه ، از مهمترین عوامل موثر در اجرای پروژه هاست که بطور جدی در دنیا مورد توجه دست اندرکاران قرار گرفته است . در بخش اول این مقاله به بررسی رویکردهای موجود در زمینه مباحث کیفی در پروژه ها پرداخته شده ، و در بخش دوم ، مطالعات موردی بر پروژه های سدهای بزرگ در دست احداث در ایران ، به عنوان بخش عظیم و مهمی از پروژه ها و طرحهای
عمرانی کشور ، که عامل اجرایی آنها شرکتهای پیمانکاری ساختمانی می باشند ، تمرکز یافته است . در این راستا با الگو قرار دادن استاندارد ایزو ١٠٠٠٦:٢٠٠٣ ( راهنمایی هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها ) وضعیت کیفیت در مدیریت پروژه این طرحها سنجیده شده ، حوزه های ضعف و قوت پیمانکاران مشخص گردیده و لزوم پرداختن به این مقوله به عنوان چالشی در صنعتپیمانکاری کشور نمایان تر گشته است . بخش پایانی به جمع بندی و ارایه راهکارهای پیشنهادی اختصاص یافته است .