سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
احسان زارعی – استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

چکیده:
کیفیت زندگی کاری به معنی تصور ذهنی و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار و شرایط کار خود است. این مطالعه با هدف بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان شاغل در مراکز بهداشت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۱۳۹۲ انجام شد. جامعه مورد مطالعه، کارکنان ستادی مراکز بهداشت سه گانه شمیرانات، شرق و شمال تهران بود که تمام کارکنان شاغل در این سه مرکز در مطالعه وارد شدند. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون بود که شامل ۳۱ آیتم در قالب ۸ مؤلفه می باشد. میانگین نمره کیفیت زندگی کاری در این مطالعه ۲/۷۳±۰/۵۳ از ۵ بود. در بین ابعاد کیفیت زندگی کاری، بالاترین میانگین نمره مربوط به بعد توسعه قابلیت های انسانی (۳/۲۰±۰/۵۷) و پایین ترین نمره نیز مربوط به بعد پرداخت منصافه و کافی (۱/۷۳±۰/۶۶) بود. ۷ درصد کارکنان کیفیت زندگی کاری خود را خیلی پایین، ۴۵ درصد پایین، ۴۳ درصد متوسط، ۵ درصد بالا و فقط یک نفر خیلی بالا گزارش کردند. بطور کلی کیفیت زندگی کاری کارکنان در حد پایین قرار داشت. قانون گرایی، محیط کاری ایمن و بهداشتی، و وابستگی اجتماعی مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی کاری کارکنان مراکز بهداشت بودند.