سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مصطفی رقیمی – عضو هیئت علمی دانشکده علوم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجتبی قره محمدلو – مجتمع دانشگاهی گنبد
عزیز رحیمی چاکدل – عضو هیئت علمی دانشکده علوم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محسن قلی پور – دانشآموخته زمین شناسی اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

شوری یکی از فرآیندهای است که در نتیجه تلغیظ نمکهـای محلـول در آب و خـاک در اثـر عملکـرد طبیعـی یـا انـسانی افزایش می یابد . شوری در من اطق پست و در جهت جریان های آبهای زیر زمینی افزایش می یابد . در این مطالعـه کیفیـت شیمیایی آب تالاب اینچه در شمال آق قلا و برخی از چاههای آب های زیرزمینی کم عمـق بخـش شـرقی تـالاب بـا نمونـه برداری در فصل زمستان ۱۳۸۵ مورد بررسی قرار گرفت . نتایج هیدروژئوشیمی بیانگر شوری بالای آب تـالاب و آب هـای زیرزمینیکم عمق منطقه مورد مطالعه با مواد محلول جامد بیش از ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر اسـت . برطبـق نمودارهـای گیبـز تبخیر پدیده غالب و مهمترین عامل غلظت زیاد یونی در تالاب شور و آبهای زیرزمینی منطقه است . مقادیر بالای یـون هـایCl -و Na + در تالاب شوراینچه و آب های زیرزمینی کم عمق در مقایسه با آب رودخانه و آبهای زیرزمینی، منشاء تبخیریدارد . هم چنین همبستگی مثبت بین کلرید با یون های + K و + Na بیانگر آن است که نمک های تبخیری موجود در خاک های شور منطقه منبع اصلی این یون ها می باشد . بطوری که رخساره هیدروژئوشیمی آب تالاب براساس نمودارهای پاییر و چادها غالبا از نوع سدیک و کلرید ) + ) Cl – -Na می باشد