سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمدرضا یاری – عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم
حسن ایزانلو – عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم
محمدحسن محمودیان – عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم
ایرج کرد – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

با توجه به محدودیت منابع آب آشامیدنی و همچنین کیفیت نامطلوب آب لوله کشی شهر قم، اهمیت بررسی موضوع کیفیت میکروبی آبهای معدنی بطری شده در آن دو چندان می شود، چرا که مردم در موارد بی شماری به این نوع آب ها روی می آورند. این تحقیق با هدف تعیین کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آبهای بسته بندی شده در شهر قم در سال ۱۳۸۵ انجام شد . این تحقیق از جمله تحقیقات توصیفی مقطعی بود. از انواع آب های بطری شده که بیشتر در شهر قم توزیع می گردید، تعداد ۱۲ نوع با نام های مختلف به عنوان نمونه انتخاب شد و با توجه به روشهای استاندارد نمونه برداری آب بطری شده در تاریخ های مختلف نمونه برداری انجام شد. سپس نمونه ها بر اساس روشهای استاندارد آزمایشهای آب، آزمایش شد. میانگین داده های به دست آمده با مقادیر استاندارد ملی و بین المللی و رهنمودهای پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت مقایسه گردید. نتایج نشان داد میانگین مقدار هدایت الکتریکی در نمونه های مورد آزمایش شده (۳۴۰/۲±۱۶۰/۲) میکروموهس برسانتیمتر، میانگین مقدارسختی کل (۱۴۶/۳±۶۷/۰۵) میلی گرم درلیتر بر حسب کربناتکلسیم، میانگین مقدار سختی کلسیمی (۵۲/۸۵±۱۰۱/۲۷) میلی گرم درلیتر بر حسب کربنات کلسیم و میانگین سختی منیزیمی (۲۵/۳۵±۴۵/۱۹) میلیگرم برحسب کربنات کلسیم ، میانگین مقدارکلسیم در نمونه های مورد آزمایش (۲۱/۴۳±۴۱/۱۲) میلی گرم در لیتر و میانگین مقدار منیزیم (۱۷/۸۳±۱۶/۰۵) میلی گرم در لیتر و میانگین pH برابر ( ۷/۶۸±۰/۳۱) بوده است. میانگین کدورت در نمونه های مورد آزمایش (۰/۰۲±۰/۰۶۷) واحد کدورت NTU بوده است. میانگین قلیاییت در نمونه های مورد آزمایش (۵۸/۴±۹۷/۵) و میانگین اسیدیته(۷/۲±۱۰/۶) و میانگین کلراید (۹/۱۵±۱۵/۳) میلی گرم درلیتر بوده است. با توجه به نتایج این تحقیق مشاهده می شود که کمترین مقدار هدایت الکتریکی مربوط به نمونه آبعلی و بیشترین مقدار آن
مربوط به نمونه فردوس است. در مقایسه با مقدارحداکثر مجاز سختی ، تمامی نمونه ها سختی کمتر از ۵۰۰ میلی گرم در لیتر داشته اند. مقدار منیزیم در نمونه فردوس بیشتر از مقدار حداکثر مجاز بوده است و در سایر نمونه ها کمتر از مقدار استاندارد بوده است مقدار کلرور تمام نمونه ها کمتر از حداکثر مجاز است. کدورت در تمام نمونه ها درحد مطلوب کمتر از یک بوده است pH تمام نمونه ها در حد مطلوب ۸/۵-۷ بوده است. نتایج میکروبی نشان داد در تمام نمونه ها تعداد کل کلیفرم و کلیفرم های مدفوعی، صفر بوده است. مقدار HPC در تمام نمونه ها در حد مطلوب بوده است. بنابراین نتایج کیفیت آب نمونه های اندازه گیری شده درصورت پایش مداوم، قابل قبول استانداردهای آب شرب می باشد.