سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهناز نیک آئین –
مریم حاتم زاده –
ام البنین زارع –
زهره سبزواری –

چکیده:

خطوط آبی یونیت های دندانپزشکی (DUWL) به خاطر طبیعت ساختمانی شان محیط ایده آلی را برای توسعه باکتریهای بیوفیلم فراهم می نمایند. آلودگی میکروبی آب در این خطوط نتیجه ای از تشکیل بیوفیلم می باشد زیرا که بیوفیلم ها می توانند پناهگاهی مناسب را برای رشد باکتریهای بیماریزا فراهم نمایند. با توجه به تماس مداوم بیماران و کارکنان دندانپزشکی با آب و آئروسولهای ایجاد شده از خطوط آبی یونیت های دندانپزشکی، پایش کیفیت میکروبی آب این واحدها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. هدف از این م طالعه ارزیابی کیفیت میکروبی آب خطوط آبی ۲۵ یونیت دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده است. روش کار: نمونه های آب از پوآرآب و هوا و توربین ۲۵ یونیت موجود در واحدهای مختلف، قبل از شروع کار روزانه و پس از ۲ دقیقه خروج آب در شیشه های استریل حاوی تیوسولفات سدیم جمع آوری و جهت شمارش باتریهای هتروتروف و قارچها بررسی گردیدند. محیط های کشت استفاده شده شامل: agar A2R, agar dextrose Sabouraud به ترتیب برای شناسایی و شمارش باکتریهای هتروتروف و قارچها بودند. نتایج: بررسی نتای حاصله مشخص نمود که مقادیر شمارش پلیت هتروتروفی (HPC) به صورت مشخصی از مقدار توصیه شده توسط انجمن دندانپزشکی آمریکا (کمتر از ۲۰۰ ml/CFU) در هر دو مورد نمونه های پوآر آب و هوا (۸۴% نمونه ها، ۵۰۰-۲۰۰۰ ml/CFU) و تربین (۹۶% نمونه ها ۷۱۰-۳۶۸۰۰ nk/CFU) بالاتر می باشد. اما از نظر آماری اختلاف معنی داری بین میزان آلودگی در پوآرآب و هوا و توربین یافت نشد. عناصر قارچی نیز که بیشتر شامل قارچهای رشته ای بودند به ترتیب در ۲۸% و ۳۶% از نمونه های مربوط به پوآرآب و ه وا و توربین یافت شدند. نتیجه گیری: با توجه به مطالعه موجود و دیگر مطالعات انجام شده در این زمینه پایش میکروبی مداوم خطوط آبی یونیت های دندانپزشکی امری ضروری به نظر می رسد که ه مراه آن بایستی به منظور کم نمودن خطر ناشی از تماس با باکتریهای بیماریزای بالقوه از طریق یونیت های دندانپزشکی، روشهای آلودگی زدایی مناسب را نیز ارزیابی و بکار برد.