سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مهدی ابزری – عضو هیات علمی – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
سیداکبر نیلی پور طباطبائی – عضو هیات علمی – گروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

ارتباط های بسیار گسترده ای که در جهان متغیر امروز در کشورهای مختلف بر قرار شده ، سازمانها را بر آن داشته است تا بخش مهمی از فعالیت های خود را به خارج از کشور خود منتقل نمایند . این واقعیت نیز در کشور ما به سرعت در حال گسترش می باشد و گواه آن افزا یش تعداد دفاتر نمایندگی سازمان های مختلف در کشور های دیگر است . بنابر این ایجاب می کند که مدیران ایرانی بانقش کیفیت در خصوصیات و ویژگیهای محیط های جهانی بیشتر آشنا شده و توانایی آن را داشته باشند که در کشور های دیگر نیز شایستگی های خود را به اثبات برسانند . در این مقاله ابتدا سیر تکاملی مدیریت بین المللی از دو دیدگاه فرهنگی و اقتصادی مطرح گردیده و سپس عمده چالش های پیش روی مدیران در عرصه های بین المللی که عبارت از سازماندهی مورد نیاز ، ارتباطات موثر، مذاکرات فی مابین ، اخلاقیات و ارزش های معنوی ،گروه های کاری اثر بخش و هم افزایی فرهنگی می باشند مورد بررسی قرار گرفته و بر نقش کیفیت به عنوان بستری مناسب برای دست یابی به آنها تاکید شده است . ویژگیها و خصایصی که مدیران ایرانی باید در خارج از مرز های کشور دارا باشند تا بتوانند تعامل لازم با چالش های مورد نظر ر ا بنحو مطلوب انجام دهند ، درشش دسته مطرح گردیده اند که عبارتند از تفکر بین المللی و اقدام محلی ، شناخت تفاوتهای فرهنگی ، تفکر سیستمی ، گروهی کار کردن ، مدیریت تغییر و اعمال مدیریت . در پایان نیز سه راهکار که عبارتند از آموزش های مورد نیاز مدیران ، الگوساز ی بین المللی ، انجام بازدید و یادگیری به عنوان راهکار های اصلی مطرح گردیده اند تا بر اساس آنها بتوان توانمندیها و ویژگیهای مدیران کاندید برای عرصه بین المللی را در معرض محک و مقایسه قرار داد و از این طریق و با رعایت استاندارد های کیفیت ، مدیران شایسته را به خارج از مرز های ملی اعزام و اثر بخشی مدیریت در سازمان ها را تضمین نمود .