سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهشید یزدان پناه – انستیتو مهندسی کیفیت

چکیده:

گسترش نقش خواسته های مشتری در فرآیند تولید و قرارگرفتن پژوهش مشتری در آغاز و پایان چرخة تولید و ارائة محصول، سیستم تولید و ارائه را از حالت است اندارد و تولید انبوه به سمت پروژه های تولیدیmass customization سوق داده است . علاوه برآن بخش بزرگی از محصولات با بعد عظیم تأثیر گذاری و تأثیر پذیری اجتماعی در قالب پروژه های صنعتی، عمرانی، ساختمانی، تأسیساتی، زیربنایی و تسهیلات ، تولید و ارائه می شو ند که ک یفیت و قابلیت اعتماد آنها سهم بسزایی در مسئولیت های اجتماعی دارد .
پروژه ها بر حسب ماهیت خویش برای ارائة محصول با کیفیت به ابزار و روش های اثربخشی برای هماهنگ نمودن زمان، هزینه، انتخاب ها، منابع انسانی، تغییرات، اطلاعات، دانش فنی و تجارب نیاز دارند . در مت دولوژی مدیریت پروژه ابزارهای کار تیمی، برگزاری جلسات برنامه ریزی شده، استفاده از ابزارهای مختلف برای توسعة منابع تفکر و اجرای یکسان ( سینرژی، طوفان ذهنی، گردآوری نظرها ) ، ایجاد پارکینگ، لیست موضوعات، گردآوری یافته های پروژه، ارائه و دریافت بازخور و ایجاد س یستم اطلاعات Online پروژه ، در نظر گرفته شده است . ً مطمئنا به کارگیری این ابزارها به صورت برنامه ریزی شده و هدفمند متولیان پروژه را در نیل به هماهنگ ی مورد نیاز و در نتیجة ارائة محصول با کیفیت یاری خواهد نمود . لیکن با توجه به پیچیدگی فرآیندها و گسترش نقش کیف یت محصول، علاوه بر ابزارهای متداول مدیریت پروژه، بهره گیری از تیم های Cross functional در پدیدآوری محصولات با کیفیت و قابل یت اعتماد بالا نقش
ویژه ای یافته اند . برای تعریف روشن تر کار تیمی Cross Functional می توان گفت هنگامی که در تیم همة تخصص های تأثیرگذ ار و تأثیر پذیر وجود داشته باشند و بتوان فرصت ها ی بهبود را از زاویة دید تخصص ها ی مختلف بررسی و راهیابی نمود، کار تیمی انجام شده Cross functional محسوب می شود . دلیل نیاز به کار تیمی چند تخصصه، نتیجة رشد و توسعة تکنولوژی، پیچیدگی صنایع، ایجاد رشته ها و تخصص های جدید در فصل مشترک علوم و انتظار مشتری به دریافت پاسخ های همه جانبه برای مسائل خود است . مسلماً مشتری انتظار دارد پاسخگویی به نیازهای وی برحسب محدودیت های مکانی، زمانی و مالی انجام شود . به بیان روشن تر نه این امکان را دارد که تک تک نیازهای خود را با تجهیزات مجزا برآورده نماید و نه رضایت می دهد ازبرخی نیازهای خود صرفنظر کند و از همه مهمتر انتظار ندارد که در مقابل ایفای برخی از نیازها با عوارض و یا بازتاب های ناخواسته روبرو شود . همة این توقعات فرآیندهای دخیل در طراحی، تکوین و ارائة محصول به مشتری را برآن می دارد که ویژگی های مورد نظر مشتری را از زاویة تخصص های مختلف تحلیل و راهیابی نمایند . به این ترتیب از یک سو راه های متعدد و متنوعی برای تبدیل خواسته ها، نیازها و انتظارات مشتری به ویژگی های کیفیت به دست می آید و از سوی دیگر این راه ها در اولین فرصت از دید گاه تخصص های مختلف ارزیابی و آزمون می شوند . در نتیجة راه حل نهایی از بالاترین قابلیت اعتماد برخوردار است . در تدوین این مقاله از تجارب آموزش، مشاوره و تسهیل گری در تیم های مدیریت کیفیت پروژه استفاده شده است .