سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهروز پیرایش فر – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
محمدرضا جلال کمالی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
گودرز نجفیان – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
عباس کشاورز – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظور ارزیابی کیفیت گندم داخلی در سال زراعی ۱۳۸۳-۱۳۸۲ در استان های مختلف کشور، به ازای هر ١٠,٠٠٠ تن محصول خریداری شده از زارعین، تعداد ٣ نمونه هر یک به وزن ١ کیلوگرم از مراکز خرید گندم و سیلوهای کشور تهیه شد . یک نمونه از ٣ نمونه تهیه شده ، بعنوان شاهد در استان مربوطه نگهداری شده و دو نمونه دیگر به بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج ارسال گردید. از دو نمونه ارسالی ، یکی مورد آزمون و بررسی قرار گرفته و دیگری بعنوان کنترل تا سال بعد در واحد شیمی و تکنولو ژی بخش تحقیقات نگهداری شد . آزمون های کنترل کیفی بر اساس روش های استاندارد بین المللی از طریق اندازه گیری شاخص های: وزن هزاردانه ، وزن هکتولیتر، درصد سن زدگی، درصد پروتئین ، عدد زلنی ، مقداررطوبت، سختی دانه ، درصد جذب آب ، عدد فالینگ ، درصد گلوتن مرطوب، اندیس گلوتن و درصد گلوتن خشک انجام گردید. نتایج طرح نشان داد که از مجموع ۱۳/۸۸ میلیو ن تن گندم تولید شده در ۲۷ استان کشور، ۶۶/۳% از کیفیت خوب ، ۳۲/۳۲% از کیفیت متوسط و ۱/۳۸% از کیفیت ضعیف برخوردار بود . همچنین، بر اساس کل مقدار ۱۱/۱ میلیون تن گندم خریداری شده در ۲۷ استان مورد بررسی ، کیفیت ۶۵/۵۹% خوب، ۳۳/۱۶% متوسط و ۱/۲۵ درصد ضعیف ارزیابی گردید. این آمار در مقایسه با آمار سال های قبل که بر اساس آن مقدار گندم با کیفیت خوب در کشور از ۲۵ درصد تجاوز نمی نمود یک جهش را در وضعیت کیفی ارقام برداشت شده از سطوح زارعین کشور نشان می دهد. شرایط آب و هوایی مساعد در سال زراعی ۱۳۸۳-۱۳۸۲ پتانسیل بالا و سازگاری خوب ارقام اصلاح شده ، و اعمال مدیریت های زراعی کارآمد را می توان از علل و عوامل ایجاد این پدیده شگرف درتاریخ زراعت گندم ایران دانست.