سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر رنگی – شرکت لوله و تجهیزات سدید

چکیده:

گاز طبیعی دارای بیش از %۱ ناخالصی از گاز H2S را گاز ترش مینامند .
گاز H2S موجود در گاز طبیعی با غلظتهای بالاتر از %۲۰ ، از هـوای معمـولی ( آتمـسفر ) سـنگینتر بوده و در لایه های پایینی جو باقی میماند . گاز H2S گازی است قابل اشتعال وبـوی نافـذ ماننـد بـوی تخم مـرغ گندیـده و در غلظتهـای بـالا بـرای انـسان و حیوانـات بـسیار خطرنـاک ومـرگ آور میباشـد . خوشبختانه کمتر از % ۱ این گاز به هنگام تولید از مخازن نفت و گاز ودر هنگـام فـرآوری در اتمـسفر آزاد میشود و به علت اینکه گاز ترش با مقادیر زیادی گاز متان ( که از هوا سبکتر اسـت ) همـراه میباشـد در دما و فشار معمولی سبکتر ازهواست ودر سطوح پایینی جو نمیماند و نیز به علت بوی بسیار نافذ آن ، این گازبه راحتی و با وجود اندکی از حجم گاز H2S حتی در حد ۱۰ قسمت در یک بیلیـون ) ) ۰ / ۰۰۰۰۰۱ قابل تشخیص در هوا میباشد . این غلظت مشابه حل کرد ن یک قوطی نوشابه کوچک با حجم ۳۷۵ میلی متر مکعب در یک استخر شـنا به حجم ۳۷۵ متر مکعب ویا مشابه حل کردن یک قطره گاز H2S از قطره چکان در همان اسـتخر آب میباشد .