سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴۷

نویسنده(ها):

محمدعلی شاهزمانیان – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
سیدمرتضی خادمی پورصمدی – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان

چکیده:

در حال حاضر شواهد قابل ملاحظهای برای شکلگیری چگالی جفت فرمیونی نزدیک تشدیدهای فشباخ وجود دارد . در حالی که آزمایشهای متعددی در تشدیدهای فشباخ پراکندگی موج S تمرکز یافته اند تشدیدهای با تکانه زاویهای مداری غیر صفر بهوجود آمده است که میتوان با تنظیم میدان مغناطیسی بدان دست یافت . اخیراً، از میان تشدید گزارش کردهاند . در این مقاله، جفتشدگی گازهای فرمی در نزدیک ۶ Li با عبور گاز فرمی p ژانگ و همکاران دلیلی بر وجود مولکولها در حالت موج تشدید پراکندگی موج جزئی l =1 را بررسی میکنیم . با استفاده از یک مدل پتانسیل که دامنه پراکندگی انرژی پایین دو جسمی را ایجاد میکند به جواب تحلیلی معادله گاف و حالت زمینه خواهیم رسید و نشان میدهیم که حالت زمینه ابرشاره ( با کمینه کردن طیف انرژی ) به ازای l =1 ، فرومغناطیسی مداری با تابع موج ) Y11(k می – باشد