سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی فیروزآبادی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران و مدیر گروه مدیریت یکپارچة ش
محمدعلی حیدری – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
کورش سلیمی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

سازمانها و شرکتها در دنیای پررقابتی قرار دارند که اتخاذ یک تصمیم درست میتواند به موفقیت و در غیر این صورت به شکست آنها منجر شود . پروسة تصمیمگیری در سازمانهای مختلف متفاوت است، ولی نکتة مشترک در همة سازمانها این است که مدیریت دانش و حافظة سازمانی که میتواند گذشتة سازمان را تصویر کند و شرایط مشابه در گذشته را جلوی دید تصمیمساز قرار دهد، نقش اصلی را در اتّخاذ تصمیم درست ایفا میکند . در مراکز تحقیقاتی که ارتباط آن با دانش به مراتب بیش از سایر سازمانهاست، نقش حافظة سازمانی و مدیریت دانش اهمیت به مراتب حیاتی – تری دارد . این مقاله ضمن ارائة یک روش برای توسعة حافظة سازمانی مراکز تحقیقاتی در گام اوّل، چگونگی پیادهسازی واقعی این روش را در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تشریح کرده است . همچنین در انتهای مقاله گامهای بعدی برای مدیریت بهتر دانش در مراکز تحقیقاتی بیان شده است .