سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شمس الدین بالاپور – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکده منابع طبیعی ساری، دانشگاه ما
محمود رائینی – استاد یار مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منایع طبیعی ساری، دانشگاه مازندر
حمید جلیلوند – استاد یار دانشکده منابع طبیعی ساری دانشگاه مازندارن
حمیده اسدپور – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی ساری

چکیده:

تغییر اقلیم یکی از پدیده هایی بارز انقلاب صنعتی و پیامد پراکنش ناهمگن انرژی خورشیدی و اثر گرمایی گازهای گلخانه ای می باشد. پیش بینی تغییرات اقلیمی آینده در گرو شناخت رویدادهای اقلیمی گذشته است. مطالعه گاهشناسی گیاهی (دندروکرونولوژی) این امکان را فراهم می نماید تا رویدادهای اقلیمی سده های گذشته را از روی حلقه های سالیانه مطالعه کرد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی قابلیت گونه درختی راش برای مطالعه اقلیم گذشته مازندران با بهره گیری از اطلاعات ذخیره شده در حلقه های رویشی درختان جنگلی می باشد. در این پژوهش آنالیزهایی بر روی رشد ، سالیانه درخت راش بر اساس حلقه های رویشی انجام گرفت. بدین منظور سه ارتفاع رویشی ۷۰۰ ۵۰۰ و ۴۰۰ متر از سطح دریا برای نمونه گیری در جهت جغرافیایی شمال انتخاب شد. منطقه مورد مطالعه (جنگل دارابکلا) در شمال شرقی شهرستان ساری در عرض جغرافیایی ۳۶درجه و ۳۳ دقییقه و بین طول های جغرافیایی ۵۲درجه و ۱۴ دقیقه و ۵۲درجه و ۳۱ دقیقه قرار دارد. نمونه های رویشی، به کمک مته سالسنج از درختانراش از ارتفاع برابر سینه گرفته شد. پهنای حلقه های رویشی به کمک میکروسکوپ بینی کولر ثبت شدند. زنجیره پهنای حلقه های رویشی برای هر ارتفاع رویشی استاندارد و با یکدیگر مقایسه شدند. ضریب حساسیت و همبستگی بصورت دو به دو بین نمونه های بدست آمده از ارتفاعات رویشی محاسبه شد. برای سه ارتفاع رویشی۷۰۰، ۵۰۰ و ۴۰۰مترضریب حساسیت زنجیره حلقه های سالیانه به ترتیب ۰٫۱۲ ، ۰٫۱۶ و ۰٫۱۴ بود ضریب همبستگی بین رویشگاه ها برای داده های بازه ارتفاعی۷۰۰-۵۰۰ ، ۰/۷۲ برای ۷۰۰-۴۰۰ ، ۰/۵۶و برای ۵۰۰-۴۰۰۲، ۰/۸ در سطح اطمینان ۹۹% برآورد شد. ضریب همبستگی بالا و ضریب حساسیت بین زنجیره حلقه های رویشی نشان داد که گاهشناسی ایجاد شده برای مطالعه درختگاهشناسی مناسب است. در نهایت گاهشناسی انفرادی برای هر سه ارتفاع رویشی و از میانگین گاهشناسی انفرادی سه ارتفاع رویشی گاهشناسی استاندارد راش برای منطقه مورد مطالعه تهیه شد