سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه خردمند – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
سعید جلالی اسدآبادی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان،مرکز تحقیقات علوم و تکنول

چکیده:

گذار فاز هم ساختار بلور سریم، که در دمای اتاق و در فشار ۸ kbar رخ می دهد، با استفاده از تقریب شیب تعمیم یافته ) GGA) و نظریه نوارهای همبسته (LDA+U) بررسی شده است . طبق نتایج به دست آمده تقریبGGA به دست می دهد . این در حالی است که حجم تعادلی فاز α حجم تعادلی را برای فاز γفقطبعد از اعمال رهیافت LDA+U قابل باز تولید است . این نتیجه حاکی از سیار بودن الکترونهای ۴ f در فاز α و جایگزیده بودن آن در فاز γ می باشد . نتایج با تجربه و نتایج محاسباتی دیگران مقایسه و سازگاری قابل قبولی بین آنها مشاهده شده است . نتایج به دست آمده همان طور که نظریه گذار مات پیش بینی می کند، تصویر گذار الکترون ۴ f به صورت سیار به جایگزیده در گذار γ-α ، را تایید می کند .