سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود محبی – دانشکده علوم گروه فیزیک دانشگاه گیلان
سعید باطبی – دانشکده علوم گروه فیزیک دانشگاه گیلان

چکیده:

تولید هماهنگ های مرتبه بالا در گاز ها بهوسیلهی تپ لیزری فوق کوتاهقوی ، بهطور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. عناصر ماتریسی دو قطبی، پهن شدن بسته موج را توصیف c-c نتایج بهدست آمده از حل کامل معادله شرودینگرنشان میدهد که بخش می کند. این فرآیند باعث کاهش احتمال باز ترکیب الکترون بعد از برگشت به هسته می شود