مقاله گذري بر حوزه جغرافيا و فلسفه سياسي در انديشه شادروان پرفسور دکتر حسين شکويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در جغرافيا و مطالعات محيطي از صفحه ۱۱۳ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: گذري بر حوزه جغرافيا و فلسفه سياسي در انديشه شادروان پرفسور دکتر حسين شکويي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت اجتماعي
مقاله فلسفه سياسي
مقاله ساختار جامعه
مقاله تفکر سيستمي
مقاله فضاهاي جغرافيايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اذاني مهري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در گردش سياره اي زمين، واژه “تولد” در هر لحظه و زمان شکل مي گيرد، انديشه هايي نو خلق مي شوند، تحول و دگرگوني هاي بسياري شکل گرفته و فضاهاي جغرافيايي با کارکرد هاي نو بوجود مي آيند. فضاهايي که در آن محيط گرايي نو، نيرو يابي ملي گرايي، ضعف دموکراسي ها، فضاهاي سيبرنتيکي، صنعت زدايي و جنبش هاي قومي گذرگاه هاي تازه اي مي يابد.
در حوزه فلسفه جغرافيا، شادروان دکتر حسين شکويي يکي از آن نامور چهره ها وانديشمنداني است که بر عرصه جغرافياي ايران تاثير گذاري هاي فراوان داشته و در تغييرات و تحولات و پويايي جغرافياي ايران زمين از سهم ارزنده اي برخوردار است.
بديهي است با توجه به دگرگوني هاي دايمي افکار، انديشه ها، ساختار جامعه و ايدئولوژي نظام هاي حکومتي از يک طرف و تغييرات محيط طبيعي از طرف ديگر، اصول گرايي در علم جغرافيا نمي تواند ثابت و ابدي باشد. تغيير اصول و مرزهاي جغرافيا حکايت از پويايي اين علم در فضاي انديشه دارد. جغرافيا در کشور ما نيز بر کنار از اين تحولات و دگرگوني هاي انديشه نبوده است، از پرداختن به تفکرات فلسفي و پايه هاي بنيادين فلسفه جغرافياي ايران زمان چنداني نمي گذرد. در بيان اهميت چنين روندي است که فلسفه انديشي جغرافيايي سياسي شکل گرفته و مي تواند مطالعات جغرافيدانان را انسجام خاصي ببخشد، زيرا در علم جغرافيا هم به واقعيت و هم به حقيقت نياز منديم. حوزه جغرافيا بدون فلسفه (حقيقت زمان خود) و بدون توجه به فلسفه سياسي و تاثير گذاري هاي آن بر فضا به صورت خنثي در مي آيد، زيرا از فلسفه، حقايق و از علوم، واقعيتها اخذ مي شود .
هدف اين پژوهش بررسي ديدگاه هاي انديشه اي شادروان پرفسور شکويي در حوزه جغرافيا و فلسفه سياسي است. روش پژوهش تو صيفي  موردي است .
اعتقاد به تفکر سيستمي در رسيدن به تحليل هاي جغرافيايي، ايدئولوژي و سياست گذاري نظام هاي حاکم بر فضاهاي جغرافيايي، تاکيد بر عدالت اجتماعي و زدودن فقر از چهره جغرافياي فقر در کشورهاي جنوب از يافته هاي سير فلسفه سياسي اين بزرگ مرد در فضاهاي جغرافيايي مي باشد .