سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه وکیلی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
سعید جلالی اسدآبادی – مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی نانو، دانشگاه اصفهان

چکیده:

گرادیانهای میدان الکتریکی (EFGs) و فرکانس چهار قطبی (vq) در مکان هسته اتم ناخالصی Cd در بلور GdAl2 بر پایه نظریه تابعی چگالی با استفاده از روش پتانسیل کامل امواج تخت بهبود یافته به علاوه اربیتال های موضعی (FP-APW+lo) محاسبه شدهاند. در این محاسبات اثر قطبش اسپینی در نظر گرفته شدهاست. تقریب های چگالی موضعی (LDA)، شیب تعمیم یافته (GGA) و همچنین GGA+U (در محاسبات GGA+U پارامتر هابارد موثر برابر با Uef f= 4/64 eV در نظر گرفته شد) برای محاسبه جمله تبادلی – همبستگی به کار برده شده اند. نتایج حاصل از محاسبات نشان میدهند که تاثیر GGA+U سبب کاهش مولفه اصلی گرادیانهای میدان الکتریکی و فرکانس چهار قطبی در راستای توافق بیشتر با نتایج تجربی شده است.