سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه وکیلی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
سعید جلالی اسدآبادی – مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی نانو، دانشگاه اصفهان

چکیده:

گرادیان های میدان الکتریکی (EFGs) و فرکانس چهار قطبی (vq) در مکان هسته اتم ناخالصی Cd در بلور SmAl2 بر پایه نظریه تابعی چگالی با استفاده از روش پتانسیل کامل امواج تخت بهبود یافته به علاوه اربیتال های موضعی (FP-APW+lo) محاسبه شده اند. در این محاسبات اثر قطبش اسپینی در نظر گرفته شده است. تقریب های چگالی موضعی (LDA) و شیب تعمیم یافته (GGA) برای محاسبه جمله تبادلی – همبستگی به کار برده شده اند. نتایج حاصل برای محاسبه جمله تبادلی – همبستگی به کار برده شده اند. نتایج حاصل از محاسبات نشان میدهند که تقریب LDA نسبتا توافق بیشتری با نتایج تجربی داشته است.