مقاله گرايش شوهران به خشونت عليه همسران مطالعه موردي شهر شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جامعه شناسي زنان (زن و جامعه) از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: گرايش شوهران به خشونت عليه همسران مطالعه موردي شهر شيراز
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرايش
مقاله خشونت عليه زنان
مقاله عامل هاي جمعيت شناختي
مقاله عامل هاي اجتماعي
مقاله عامل هاي فرهنگي
مقاله عامل هاي روان شناختي
مقاله مدل اکولوژيکي
مقاله شيراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لهسايي زاده عبدالعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مدني يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مطالعه، بررسي رابطه تعدادي عامل هاي جمعيت شناختي، اجتماعي، فرهنگي و روان شناختي با گرايش شوهران به خشونت عليه همسران در خانواده است. روش پژوهش، پيمايشي است و جامعه آماري پژوهش را کليه مردان متاهل تک همسر ساکن شهرستان شيراز تشکيل داده که در زمان پژوهش حداقل يکسال از تاريخ ازدواج آن ها گذشته است. داده هاي پژوهش از روش پرسشنامه ساختار يافته و با شيوه نمونه گيري چند مرحله اي طبقه بندي شده تصادفي از يک نمونه ۴۰۰ نفري از جامعه آماري بدست آمده است. نتايج  پژوهش نشان مي دهد که بين سن شوهر و تفاوت تحصيلات همسران با گرايش شوهر به خشونت عليه همسر رابطه اي معني دار وجود ندارد، اما از سوي ديگر، بين تعداد فرزندان، سن ازدواج شوهر، اختلاف سني همسران، اعتقاد شوهر به کليشه هاي جنسيتي، قوميت شوهر، خويشاوند همسري، شغل شوهر، مشاهده خشونت به وسيله شوهر در خانواده و خاستگاه و رضايتمندي شوهر از زندگي زناشويي، با گرايش شوهر به خشونت عليه همسر رابطه اي معني دار وجود دارد. همچنين يافته هاي پژوهش نشان دهنده همبستگي قوي بين عامل فرهنگي اعتقاد شوهر به کليشه هاي جنسيتي و گرايش شوهر به خشونت عليه همسر است.