مقاله گرايش هاي شغلي فرزندان نوجوان کارکنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در روانشناسي نظامي از صفحه ۴۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: گرايش هاي شغلي فرزندان نوجوان کارکنان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرايش شغل
مقاله نوجوانان
مقاله آزمون رغبت شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مجديان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آزادمرزآبادي اسفنديار
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي نيا رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سوري فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تحقيق حاضر با هدف بررسي گرايش هاي شغلي نوجوانان (فرزندان) کارکنان سپاه تهران در شهرک هاي سازماني سپاه در شهر تهران اجرا شد.
روش ها: تعداد ۸۵۵ نفر آزمودني دختر و پسر در اين تحقيق شرکت کردند. دامنه سني آزمودني ها بين ۲۰ـ ۱۱ سال و ميانگين سني آنان برابر ۱۵٫۲۷ (SD=1.88) مي باشد. در اين تحقيق از آزمودني ها خواسته شد تا پرسشنامه محقق ساخته گرايش هاي شغلي را تکميل نمايند.
يافته ها: نتايج نشان داد که مشاغل پزشکي و دانشگاهي در گروه هاي سني و گروه هاي دختر و پسر در اولويت قرار دارند. تحقيق حاضر نشان داد که والدين و اعضاي خانواده در مقايسه با ديگر عوامل بيشترين نقش را در آمادگي و تصميم گيري شغلي به نوجوانان دارند. نتايج آزمودن رغبت نشان داد که آزمودني هاي دختر تمايل بيشتري به انتخاب مشاغل اجتماعي در مقايسه با گروه پسران نشان مي دهند. در مورد گروه هاي سني مشخص شد که گروه سني ۲۰ـ ۱۶ سال در مقايسه با گروه سني ۱۵ـ ۱۳ سال تمايل بيشتري به مشاغل نيازمند نيروي فيزيکي و عضلاني دارند. همچنين در مشاغل اجتماعي، گروه سني ۱۵ـ ۱۳ سال کمترين تمايل را نشان مي دهد. تحليل همبستگي نيز نشان داد که با افزايش سن رغبت آزمودني ها به مشاغل بدني و فيزيکي و مشاغل داراي ويژگي قدرت و خودنمايي افزايش مي يابد.
نتيجه گيري: انتخاب شغل تحت تاثير واقعيت هاي جامعه و تحول رشدي و جنسيتي قرار دارد.