مقاله گرايش ها و اولويت هاي ارزشي دانشجويان و رابطه آن با طبقه اجتماعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: گرايش ها و اولويت هاي ارزشي دانشجويان و رابطه آن با طبقه اجتماعي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الويت هاي ارزشي
مقاله طبقه اجتماعي
مقاله گرايش هاي ارزشي
مقاله جنس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علمي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هر «طبقه اجتماعي»، فرهنگ خاص خود را در فرهنگ كلي جامعه دارد. يكي از عناصر اساسي فرهنگ جامعه «ارزش ها» مي باشد. افراد متعلق به طبقه اجتماعي خاص، نظام ارزش خاصي دارند و اولويت هاي ارزشي آنان با طبقات اجتماعي ديگر متفاوت است. هدف اين پژوهش، تعيين ميزان و نوع پراكندگي گرايشهاي ارزشي و نيز برري رابطه بين گرايشهاي ارزشي و طبقه اجتماعي مي باشد. نمونه آماري اين تحقيق ۵۸۲ دانشجوي پسر و دختر مقطع كارشناسي در رشته هاي مختلف دانشگاه آزاد تبريز مي باشد كه از بين ۱۹۰۵۲ دانشجوي اين دانشگاه با فرمول کوکران و به شيوه نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با دانشكده و جنس انتخاب شده است. بر اساس نتايج اين پژوهش بطور كلي اولويت هاي ارزشي دانشجويان به ترتيب ميانگين نمرات به دست آمده، ارزش اجتماعي (۵۲٫۴۹)، ارزش ديني (۵۲٫۰۲)، ارزش نظري (۵۱٫۹۸)، ارزش اقتصادي (۴۹٫۵۱)، ارزش سياسي (۴۹٫۱۷) و ارزش زيباشناختي (۳۸٫۹۱) مي باشد. آزمون تك نمونه اي كولموگروف – سيمونف نشان داد كه متغير گرايشهاي ارزش دانشجويان تفاوت معني داري با توزيع نرمال دارد. آزمون ناپارامتري فريدمن نيز تفاوت معني دار رتبه هاي گرايشات ارزشي را مشخص كرد. آزمونهاي مختلف آماري معني داري رابطه بين گرايش ارزش ديني و طبقه اجتماعي را بيان كرده است.