مقدمه

گردشگر شهري زمینه جدید مطالعاتی است که تا دهه ۱۹۹۰ مطالب اندکی در مورد آن نوشته شده است. قبل از آن نویسندگان بیشتر متوجه اهمیت تجارت و عملکردهاي حکومتی در اقتصاد و تغییرات سیاسی دولتها بودند ( Dennis R.Judd and Sasan S.Fainstein, 1999, Law .(Christofher, 2000, :120 گردشگري و اقتصاد گردشگري درحال حاضرتبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجارت جهان است (مدهوشی وناصرپور.(۱۳۸۲ گردشگري درسالهاي اخیر به علت درآمدزایی آن مورد توجه خاص کشورها قرارگرفته است واین صنعت درآینده به عنوان یکی از فعالترین و پر درآمدترین صنعت جهان خواهد بود.گردشگري ضمن ایجاد یک سلسله فعالیت هاي جدید در جامعه، موجب فعال شدن سایربخش هاي اقتصادشده و می تواند در موازنه ارزي نیزاثرسازنده اي داشته باشد.بخش هاي حمل ونقل،موادغذایی،سوخت و انرژي،صنایع دستی وبخش ساختمانی به تبع فعالیتهاي گردشگري رونق می گیرد و موجبات اشتغال وتوسعه اقتصادي می گردد(الوانی،دهدشتی،.(۱۸۷:۱۳۷۳

گردشگري، صنعتی چند منظوره است که در چند دهه اخیر سهم عمده اي در درآمد ملی کشورها داشته و به این جهت توانسته است به عنوان یک منبع درآمدي در کشورهاي جهان سوم نیز مورد توجه قرار گیرد. در این راستا با توجه به امکانات، تاسیسات، خدمات و ظرفیت هاي شهري که مورد نیاز گردشگران است ضرورت دارد، نسبت به تأمین آنها و برنامه ریزي جهت استفاده درست و مناسب اقدام کرده تا بتوان تعداد بیشتري از گردشگران را جذب کرد. بنابراین هماهنگی بین تعداد گردشگران و ظرفیت فضاهاي گردشگري به خصوص زیرساخت ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

اگرچه مزایای صنعت گردشگري   بسیار است، اما ورود گردشگر به یک منطقه بدون توجه به ظرفیت ها و قابلیت هاي موجود مشکلاتی مانند ترافیک و شلوغی، تغییر هویت اجتماعی، برخوردهاي نامناسب اجتماعی، آسیب رساندن به محیط زیست و … را به دنبال خواهد داشت. لذا جهت کاهش و پیشگري از تاثیرات منفی گردشگري باید نسبت به تعیین الگوي فضایی، ساماندهی فضاهاي توریستی اقدام کرده و براي تأمین امکانات و خدمات شهري مانند هتل ها و اقامتگاها، وسایل دسترسی و حمل ونقل و افزایش جذابیت هاي فرهنگی و هنري و عرضه خدمات توریستی الگوهایی تدوین کرد تا علاوه بر گردشگران ملی و منطقه اي بتوان از گردشگران ملی و بین المللی نیز سود برد و از آن جهت در ساخت و استفاده مطلوب تر از فضاهاي گردشگري براي افزایش درآمد و اشتغال نیز سود برد. مقوله فضا به عنوان چارچوب مرجع و هدایتی براي کنشهاي مربوط به گردشگري بسیار مهم است.