سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
محمد کوچکی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران
فهیمه خواجه نبی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد واحد سمنان
احد ساعی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران

چکیده:
گردشگری صنعیت است که توسعه آن نیازمند شناخت و آگاهی کافی از مسائل و عوامل مؤثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه است. این صنعت به شرط داشتن یک برنامه ریزی اصولی یکی از مهمترین عوامل درت وسعه پایدار شهرها و روستاها خواهد بود. شهرستان گلوگاه به دلیل پیشینه تاریخی، جاذبه های مذهبی و فرهنگی، از توانمندی های زیادی در جهت جذب گردشگران داخلی و خارجی دارا می باشد. روش پژوهش با توجه به نوع هدف، از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. تحلیل های حاصل از مدل swot نشان می دهد که این شهر علی رغم برخورداری از ظرفیت تبدیل شدن به یک شهر نمونه گردشگری، تعدد تصمیم گیران و مسائل مدیریتی و ضعف تبلیغات را به عنوان موانع اساسی در راه رسیدن به این هدف در م قابل خود دارد، با این حال، وجود زمینه اشتغال زایی و سرمایه گذاری های زیربنایی مهمترین فرصت ها و وجود آثار تاریخی و موقعیت مناسب جغرافیایی، جاذبه های تفریحی به عنوان نقاط قوت در کنار امکان توسعه و اصلاح نهادهای مدیریتی، تقویت تبلیغات، بهینه سازی وضع موجود و ساماندهی صنعت گردشگری از مهمترین رهیافت ها به منظور توسعه گردشگری شهرستان گلوگاه تلقی می شود.