سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
عظیم علی شائی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور گروه آموزشی جغرافیا
مهدی مهدی نسب – مدرس دانشگاه پیام نور واحد دره شهر گروه جغرافیا
مریم عموزاده – مدرس دانشگاه پیام نور واحد دره شهر گروه زیست شناسی

چکیده:
امروزه برای ایجاد توسعه همه جانبه و پایدار خصوصاً در زمینه توسعه پایدار روستایی و همچنین جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جار منابع نفتی، نیازمند استفاده از تمامی توانها و قابلیت های یک سرزمین به صورت سیستماتیک می باشیم. گردشگری روستایی از مهمترین رویکردهای اقتصاد گردشگری در راستای بهره وری بهینه و پایدار از منابع طبیعی و زیست بوم روستایی بشمار می رود که از جنبه های فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و معیشتی، و رشد و پیشرفت رشد ناخالص ملی مورد التفات فزاینده ای قرار گرفته که در این میان، حفظ محیط زیست و مابع طبیعی، از مهمترین محورها و مؤلفه های گسترش آن بشمار می رود. توریسم یکی از صنایع بسیار مهمی است که در دهه های اخیر جایگاه ویژه ای در توسعه اقتصادی- اجتماعی مناطق روستایی داشته ا ست. در مقاله حاضر با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای و بازدید از مناطق توریستی به بررسی اثرات توریسم، در توسعه پایدار روستایی نمونه موردی روستای کلم از شهرستان بدره در استان ایلام پرداخته است و با استفاده از مدل S.W.O.T قابلیتها و محدودیتهای توریسم در توسعه روستای مورد مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفته و در ادامه پیشنهاداتی برای بهبود این صنعت در ناحیه مورد مطالعه ارائه گردیده است.