سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
عبدالله فرجی – استادیارگروه جغرافیای طبیعی دانشگاه زنجان
اسلام یوسف زاده خانقاه – کارشناس ارشد جغرافیا، برنامه ریزی توریسم

چکیده:
امروزه گردشگی انبوه با رشد روزافزون خ ود در کنار اینکه منافعی را برای م قاصد گردشگری به ارمغان آورده، خساتهای زیست محیطی فراوانی را نیز بدنبال خود بهمراه داشته است. بنابراین ملاحظه و برنامه ریزی گونههای گردشگری سازگار با محیط زیست و متناسب با اصول توسعه پایدار برای کاهش خسارتهای زیست محیطی ضروری می نماید. برای این هدف، این مقاله که به جرأت می توان اولین تحقیق در این زمینه در ایران می باشد به مطالعه گردشگری سبز می پردازد که با توسعه خود، کیفیت زندگی و محیط زیست را بهبود می بخشد و انتخاب بسیار ایده آلی در برابر گردشگری انبوه و خسارتهای آن و همچنین از گزینه های مناسب برای توسعه پایدار کشورها می باشد ت ا بدین واسطه بتوان از مزیتهای این شاخه از گردشگری ک ه امروزه اکثر کشورها با در نظر گرفتن منافع مالی و زیست محیطی بسیار زیاد، توجه خاصی نسبت به آن دارند، بهره مند شد.