مقاله گرمباد (باد فون) و آتش سوزي جنگل در استان هاي مازندران و گيلان (نمونه: آتش سوزي تاريخ ۲۵- ۳۰ آذر ۱۳۸۴) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در تحقيقات جغرافيايي از صفحه ۳ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: گرمباد (باد فون) و آتش سوزي جنگل در استان هاي مازندران و گيلان (نمونه: آتش سوزي تاريخ ۲۵- ۳۰ آذر ۱۳۸۴)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرمباد
مقاله آتش سوزي جنگل
مقاله مولفه مداري و نصف النهاري
مقاله فرانسيلا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي يداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ۲۵ تا ۳۰ آذر ۱۳۸۴ آتش سوزي گسترده اي در سطح ۱۵۵ هکتار از جنگل هاي گيلان و مازندران رخ داد. براي مطالعه اين آتش سوزي هاي کم سابقه، داده هاي فراوان، وسعت و زمان آتش سوزي و همين طور داده هاي هواشناسي براي دوره مطالعاتي اخذ و با استفاده از روش فرانسيلا و تحليل سينوپتيک- ديناميک شرايط جوي دوره، نتايجي بدين شرح حاصل شد. کاهش رطوبت نسبي (به حدود ۲۰%) و افزايش دما (در حدود ۲۵ درجه سلسيوس) در منطقه مورد مطالعه و وجود شرايط بارش و اشباع (رطوبت نسبي ۱۰۰%) در سمت رو به باد دامنه جنوبي البرز طي روز هاي مورد بررسي، رخداد پديده گرمباد به عنوان عامل اصلي آتش سوزي را محتمل مي سازد. ضريبk به دست آمده (بيش از ۳٫۰) از روش فرانسيلا نيز خطر بالاي آتش سوزي طي اين روز ها را نشان مي دهد. شرايط سينوپتيکي همراه با رخداد گرمباد در تراز هاي بالايي قرار گرفتن يک پشته با امتداد محور شمال- جنوب يا شمالغرب جنوبشرق بر روي نيمه غربي و مناطق شمال غربي ايران است؛ به طوري که قسمت عقب محور (صعودي) پشته در جنوب و غرب البرز قرار گرفته و قسمت جلو (نزولي) آن بر روي شمال ايران قرار مي گيرد. اين الگو امکان عبور جريان ها غربي از رشته کوه و شکل گيري گرمباد را تسهيل نموده است. در سطح زمين نيز طي اين روزها زبانه پرفشاري با خط هم فشار ۱۰۲۰ ميلي بار از سمت مرکز پرفشاري که سلول مرکزي آن با ۱۰۵۰ هکتوپاسکال فشار در غرب چين بسته شده، تا مناطق مرکزي کشور کشيده شده است. بررسي مولفه هاي مداري و نصف النهاري باد نيز نشان دهنده براي حرکت جنوبغربي باد از سطح زمين تا ترازهاي بالايي جو است. علي رغم اشاره برخي کارهاي تحقيقي که قبلا به انجام رسيده اند و پديده گرمباد منطقه خزري را منتسب به انتقال هوا از جنوب به شمال کوه هاي البرز توسط پرفشار برودتي موسوم به پرفشار سيبري دانسته اند، در اين مقاله نقش موثري براي پرفشار مذکور در بروز و توسعه پديده گرمباد مشاهده نشد.