سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید محمد مهدی مرتضویان – دانشجویان دکتری اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
حسینعلی رامشینی – دانشجویان دکتری اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
محمدرضا نقوی – استادیار گروه زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور گروهبندی ارقام گندم نان و بررسی تطابق نتایج حاصل از داده های مورفولوژیکی و مارکری RAPD آزمایشی بر روی ۱۳ ژنوتیپ گندم نان صورت گرفت . داده های مورفولوژیکی براساس ۱۶ صفت مرتبط با عملکرد از نتایج حاصل از آزمایش مزرعه ای حاصل از ۱۰ بوته تصادفی به دست آمد. در آزمایش RAPD با استفاده از ۱۷ پرایمر تصادفی ۴۵ نشانگر چندشکل بدست آمد. تجزیه های آماری چند متغیره مولفه های اصلی مختصات اصلی و نیز تجزیه کلاستر بر مبنای روش دورترین همسایه ها برای هر یک از دو آزمایش انجام شد و مقایسه دو کلاستر بر اساس ضریب کوفنتیک، عدم همبستگی بین دو سری داده های مورفولوژیکی و مولکولی را نشان داد که علت آن را می توان تکثیر تصادفی نواحی هتروکروماتینی ژنوم در بررسی های مولکولی دانست.