مقاله گروه بندي اقتصادي کاربرد صنوبرهاي کم قطر در صنايع تخته خرده چوب و تخته لايه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۸۷ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: گروه بندي اقتصادي کاربرد صنوبرهاي کم قطر در صنايع تخته خرده چوب و تخته لايه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه بندي يا درجه بندي اقتصادي
مقاله صنوبرهاي کم قطر
مقاله صنايع تخته خرده چوب و تخته لايه
مقاله تفکيک هزينه ها معيارهاي حسابداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيات كشكولي علي
جناب آقای / سرکار خانم: اميري سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: فائزي پور مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: دوست حسيني كاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چوب هاي گرد كم قطر به خاطر کمبودچوب هاي قطور در صنايع چوب مصرف مي شوند. گرده هاي صنوبر کم قطر (کمتر از ۳۰ سانتي متر) استفاده مي کنند. شرايط کارخانه هاي استان آذربايجان شرقي کاربرد بهينه اين نوع چوب ها را مشکل کرده است. از اين رو اين تحقيق بر روي گونه تبريزي و در صنايع تخته خرده چوب و تخته لايه استان آذربايجان شرقي انجام شد. حال سوال اساسي اين است که آيا کاربرد اين نوع چوب ها در صنايع تخته خرده چوب و تخته لايه از نظر معيارهاي حسابداري، درجه بندي اقتصادي مي شوند؟ با عنايت به اين سوال، روش شناسي تحقيق تحليلي و تخميني بوده و با استفاده از تکنيک هاي – برآوردمهندسي، تجزيه و تحليل حسابداري، تجزيه تحليل رگرسيوني هزينه ها، به آزمون سوال پرداخته شد. تمام معيارهاي حسابداري اهميت گروه هاي قطورتر را نشان مي دهند، چون با افزايش قطر، سرعت توليد و حريم اطمينان و شانس ادامه حيات در دوره هاي رکود بيشتر مي شود. اگر هدف کارخانه تخته لايه توليد مغزي و کسب سود حداکثر با گروه هاي کم قطرتر باشد، بايداز گروه تا ۱۵ سانتي متر به جاي گروه ۰۱/ ۱۵ تا ۲۰ سانتي متر استفاده کند. به طور کلي گروه بندي يا درجه بندي اقتصادي به ترتيب مطلوبيت به شرح زير مي باشد:
گروه يا درجه يک؛ ۰۱/ ۲۵ تا ۳۰ سانتي متر   گروه يا درجه دو؛ ۰۱/ ۲۰ تا ۲۵ سانتي متر
گروه يا درجه سه؛ ۰۱/ ۱۵ تا ۲۰ سانتي متر  گروه يا درجه چهار؛ تا ۱۵ سانتي متر
ترويج سيستم هاي فنآوري شده بومي مانند سيستم توليدي سيار كوچك با توانايي و بازده و سرعت توليد مناسب، باعث اقتصادي ترشدن گروه هاي كم قطرتر صنوبر مانند گروه هاي قطورتر مي شود.