مقاله گروه بندي اکوتيپ هاي يونجه با استفاده از تجزيه هاي آماري چند متغيره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: گروه بندي اکوتيپ هاي يونجه با استفاده از تجزيه هاي آماري چند متغيره
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع ژنتيکي
مقاله عملکرد علوفه
مقاله گروه بندي
مقاله يونجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورفرهاد عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: نورمندمويد فريد
جناب آقای / سرکار خانم: اهري زاده سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري علي اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تنوع ژنتيکي اکوتيپ هاي يونجه و صفات موثر بر عملکرد علوفه، ۴۹ اکوتيپ يونجه زراعي در آزمايشي در قالب طرح لاتيس مربع ساده ۷×۷ در دو تکرار در سال ۱۳۸۵ در ايستگاه تحقيقات کشاورزي خسروشهر واقع در استان آذربايجان شرقي مورد بررسي قرار گرفتند. در اين تحقيق صفات عملکرد علوفه تر، عملکرد علوفه خشک، تعداد روز تا ۵۰% گل دهي، ارتفاع بوته، تعداد ساقه، تعداد گره، فاصله ميان گره، سرعت رشد و نسبت برگ به ساقه مورد ارزيابي قرار گرفتند. تجزيه واريانس داده ها حاکي از اختلاف زياد بين اکوتيپ ها براي اکثر صفات بود. بر اساس مقايسه ميانگين صفات برترين اکوتيپ ها از لحاظ عملکرد و کيفيت علوفه شماره هاي ۳۷ (فرانسه)، ۱۳ (محلي تبريز)، ۲۵ (گرگان)، ۱۲ (سبزوار) و ۴۶ (هريس) بود که مي توانند براي توليد يک واريته سنتتيک جهت کشت در شرايط آبي مناسب باشند. در تجزيه کلاستر به روش WARD،۴۹  اکوتيپ يونجه در ۵ گروه متفاوت قرار گرفتند. اکوتيپ هاي گروه ۵ از لحاظ عملکرد علوفه و گروه ۲ از لحاظ کيفيت علوفه برتر بودند. در تجزيه به مولفه هاي اصلي نيز صفات مولفه اول موثر در گزينش اکوتيپ هاي پر محصول و مولفه دوم موثر در گزينش اکوتيپ هايي با کيفيت علوفه بالا مي باشند.