مقاله گروه بندي مقايسه اي نبكاهاي سيدليتزيا فلوريدا، رومارياتورکستانيکا و الحاجي مانيفرا بر اساس عملکرد فرم هاي رويشي گياهان در منطقه خير آباد سيرجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: گروه بندي مقايسه اي نبكاهاي سيدليتزيا فلوريدا، رومارياتورکستانيکا و الحاجي مانيفرا بر اساس عملکرد فرم هاي رويشي گياهان در منطقه خير آباد سيرجان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شكل رويشي
مقاله مورفولوژي
مقاله مورفومتري
مقاله نبكا سيرجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورخسرواني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ولي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: موحدي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نبكاها يكي از چشم اندازهاي رايج مناطق بياباني و نيمه بياباني مي باشند. ارتباطات اكوژئومورفولوژيكي حاكم بر چشم انداز باعث شكل گيري نبكا مي شود. در حقيقت نبكا يك انعكاس طبيعي از حيات در بيابان است. بنابراين نقش پوشش گياهي در ايجاد و توسعه نبكا از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اين پژوهش ضمن بررسي و مطالعه سه نوع نبكا از نبكاهاي منطقه خيرآباد سيرجان اختلاف موجود بين پارامترهاي مختلف نبكا به صورت كمي اندازه گيري و مورد مقايسه قرار گرفته است. پارامترهاي مورد مقايسه شامل: ارتفاع گياه، قطر تاج پوشش، ارتفاع نبكا، قطر قاعده، حجم نبكا و حجم گياه مي باشد. نتايج آناليز واريانس اختلاف معني دار در بين پارامترهاي نبكاهاي مختلف را نشان مي دهد. نتايج آزمون مقايسه ميانگين ها براي هر يک از عوامل ذكر شده، نبكاها را در گروه هاي متمايز تفكيك مي كند. در سطح احتمال خطاي كمتر از ۵ درصد (a<0.05) نبكاهاي گونه هاي مختلف بر اساس فاکتورهاي ارتفاع گياه، ارتفاع نبكا، قطر قاعده، حجم گياه و حجم نبكا در دو گروه متمايز مي شوند. گروه اول شامل الحاجي مانيفرا، رومارياتورکستانيکا، و گروه دوم شامل نبكاي سيدليتزيا فلوريدا مي باشد. همچنين از مقايسه ميانگين فاکتور قطر تاج پوشش در نبکاهاي مختلف سه گروه قابل تفکيک مي باشد. در سطح احتمال خطاي ۵ درصد گروه اول شامل نبكاهاي الحاجي مانيفرا، گروه دوم شامل نبكاهاي گونه رومارياتورکستانيکا و گروه سوم شامل نبكاهاي گونه سيدليتزيا فلوريدا مي باشد. در مجموع مي توان چنين استنباط كرد که فاکتور حجم نبكا متاثر از فرم رويشي و حجم گونه تشكيل دهنده آن مي باشد. بنابراين شکل رويشي و حجم گياهان نقش مهمي در ايجاد مورفولوژي چشم انداز ناهمواري نبکاها ايفا مي کند.