سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آنیتا نماینده – کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
حسن پاک نیت – دانشیار بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
یحیی امام – استادیار بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور گروه بندی ١٦ ژنوتیپ جو وحشی (Hordeum spontaneum C. Koch. ) و جو زراعی (H. vulgare L.) توسط آغازگرهای RAPD و مقایسه این گروه بندی با گروه بندی هایی که بر اساس میزان سدیم، میزان پرولین و صفات زراعی ا نجام شده بود، تحقیقی در شرایط گلخانه در سال ۸۳-۱۳۸۲ در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام گرفت . ١٤ روز پس از کاشت بذور جو، برگ های تازه آن ها به منظور استخراج DNA و انجام و اکنش RAPD-PCR مورد استفاده قرار گرفت . تنوع ژنتیکی بین ١٦ ژنوتیپ جو با استفاده از نشا نگرهای RAPD بررسی شد و ٩٤٦ نوارچند شکلی با استفاده از ٣٠ آغازگر ( ١٠ نو کلئوتیدی) تولید شد . نوارهایی با وضوح کامل برای تشکیل ماتریس جفتی بر اساس حضور یا عدم حضور نوارها رتبه بندی شدند . ارقام با استفاده از تجزیه خوشه ای بر اساس داده های مذکور در ٨ گروه دسته بندی شدند . با توجه به اینکه این چند شکلی ها در سطح مو لکول DNA بروز کرده می توان بیان کرد که ژنوتیپ هایی که در یک گروه قرار گرفته اند از نظر ژنومی شباهت بیشتری با یکدیگر دارند . در مقایسه گروهبندی با گروه بندی های دیکر مشخص شد که ژنوتیپ ٦ (از مر کز تحقیقات زر قان) با دیگر ژنوتیپ ها بسیار متفاوت است زیرا در تمام گروه بندی ها این ژنوتیپ در گروه مجزا قرار گرفته است.