سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اکبر شعبانی – عضو هیات علمی معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
محمدرضا قنادها – استاد دانشگاه تهران,
حیدر ذوالنوریان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه

چکیده:

به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ارقام مختلف سیب زمینی تعداد ٢٠ رقم موجود در کلکسیون سیب زمینی مر کز تحقیقات همدان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. هر کرت شامل ٤ خط به طول ٥ متر و فاصله بین خطوط ٧٥ سانتی متر در نظر گرفته شد . فاصله بو ته ها روی خطوط ٢٥ سانتی متر بود. در این مطالعه ٣١ صفت کمی و کیفی مورد ارزیابی قرارگرفتند نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپ های مورد مطا لعه از نظر کلیه صفات در سطح احتمال ١% وجود داشت. بیشترین مقدار ضرایب همبستگی ژنوتیپی و فنوتیپی عملکرد کل غده به ترتیب مربوط به عمل کرد غده های بزرگ (**۰/۸۶+) و متوسط قطر غده بود (**۰/۸۹+) بود. تجزیه کلاستر برای ٢٠ ژنوتیپ مورد مطالعه موجب گروه بندی ارقام در ٩ گروه با خصوصیات درون گروهی مشابه و غیر گروهی غیر مشابه گردید ، این تعداد کلاستر بر اساس آزمون T2 کاذب هتلینگ و معیار توان سوم خوشه ها مورد تایید قرار گرفت. گروه اول ( ٣ رقم )، گروه دوم ( ٢ رقم )، گروه سوم ( ٣ رقم )، گروه چهارم ( ٣ رقم )، گروه پنجم ( ٣ رقم )، گروه ششم ( ٣ رقم )، گروه هفتم( ٣ رقم)، گروه هشتم ( ٣ رقم) و گروه نهم ( ٣ رقم) بود.