سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امید اظهری – کارشناس ارشد اصلاح نباتات
بهرام علیزاده – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
حسن امیری اوغان – پژوهنده موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
رسول اصغری زکریا – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور تعیین واکنش ارقام و هیبریدهای بهاره کلزا به شرایط محیطی منطقه کرج و مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد، تعداد ۱۹ رقم کلزا در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ مورد بررسی قرار گرفتند . به منظور گروه بندی ارقام مورد آزمایش، تجزیه کلاستر با روش UPGMA و معیار فاصله اقلیدسی و با در نظر گرفتن صفات مرتبط با عملکرد (عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد روغن )، ژنوتیپ های کلزا را در چهار گروه مستقل دسته بند ی نمود؛ همچنین تجزیه کلاستر با استفاده از صفات مرتبط با رسیدگی (تعداد روز تا آغاز و پایان گلدهی، رسیدگی فیزیولوژیک و رسیدگی کامل )، ژنوتیپ های مورد آزمایش را در چهار گروه مستقل گروه بندی کرد؛ ضمناً ژنوتیپ های کلزای مورد آزمایش با استفاده از تجزیه کلاستر انجام شده بر روی صفات مورفولوژیک (ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، تعداد غلاف در ساقه اصلی، تعداد غلاف در شاخه های فرعی، تعداد غلاف در کل بوته، ارتفاع اولین غلاف از سطح زمین، تعداد دانه در غلاف، طول غلاف و وزن هزار دانه )، شاخص برداشت و درصد روغن، در پنج گروه مستقل طبقه بندی شدند. نتایج حاصل از تجزیه های آماری انجام شده، نشان داد که هیبریدهای Hyola 308 ،Hyola 401 و Hyola 420 به ترتیب بالاترین میزان عملکرد و ارقام RGS006 ،Amica و Sarigol پائین ترین میزان عملکرد را داشتند. همچنین این دو گروه به ترتیب زودرس ترین و دیررس ترین ارقام بودند.